Криза американо-турецьких відносин у Каспійському регіоні (1994–1997 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається процес наростання суперечностей і напруженості у відносинах між державами, ісламізація Туреччини та її спроби пошуку нових зовнішньополітичних партнерів. Великого значення надано історико-політичним передумовам формування кризи у відносинах США та Туреччини. Визначено місце Туреччини в системі геополітичних координат у 1994–1997 рр. Особливе значення надається аналізу векторів зовнішньої політики держави. Характеризується діяльність Туреччини на європейському та центральноазійському напрямках. В статье рассматривается процесс нарастания противоречий и напряженности в отношениях между государствами, исламизация Турции и попытки поиска новых внешнеполитических партнеров. Большое значение придано историко-политическим предпосылкам формирования кризиса в отношениях США и Турции. Определено место Турции в системе геополитических координат в 1994–1997 гг. Особое значение придается анализу векторов внешней политики государства. Характеризуется деятельность Турции в европейском и центральноазиатском направлениях. The article examines the process of growing contradictions and tensions in relations between the states, the Islamization of Turkey and its attempts to find new foreign policy partners. Great importance is attached to the historical and political preconditions for the formation of a crisis in relations between the United States and Turkey. The place of Turkey in the system of geopolitical coordinates in 1994–1997 is determined. Special importance is given to the analysis of the vectors of foreign policy of the state. Turkey's activity in European and Central Asian directions is characterized.
Опис
Ключові слова
США, Туреччина, Каспійський регіон, міжнародні відносини, зовнішня політика, нафтопровід, Турция, Каспийский регион, международные отношения, внешняя политика, нефтепровод, USA, Turkey, Caspian region, international relations, Foreign Policy, oil pipeline
Цитування
Матей Ю. Ф. Криза американо-турецьких відносин у Каспійському регіоні (1994–1997 рр.) / Ю. Ф. Матей // Збірник наукових праць молодих вчених історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Вип. 12. – С. 81–87.