Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в означеннях і задачах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчальному посібнику “Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в означеннях і задачах” викладено основні поняття і теореми комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. Посібник містить зразки розв’язування задач з усіх тем курсу, задачі для практичних занять і задачі, рекомендовані для організації самостійної роботи здобувачів. Навчальний посібник може використовуватись як в освітньому процесі педагогічного ЗВО у вивченні курсу «Теорія ймовірностей та методи математичної статистики», так і для самоосвіти здобувачів природничо-математичних спеціальностей педагогічних ЗВО. The textbook "Elements of Probability Theory and Mathematical Statistics in Definitions and Problems" describes the basic concepts and theorems of combinatorics, probability theory and mathematical statistics. The manual contains examples of solving problems from all topics of the course, problems for practical classes and problems recommended for the organization of independent work of applicants. The study guide can be used both in the educational process of pedagogical higher education in the study of the course "Probability theory and methods of mathematical statistics", and for self-education of students of natural and mathematical specialties of pedagogical higher education.
Опис
Ключові слова
теорія ймовірностей, математична статистика, навчальний посібник, probability theory, mathematical statistics, study guide
Цитування
Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в означеннях і задачах : навч. посіб. для бакалаврантів спец. «014.04 Середня освіта (математика)» пед. ЗВО. / І. П. Проскурня, О. І. Проскурня, О. А. Жерновникова, Т. І. Дейніченко, Г. В. Дейниченко, О. Д. Чібісов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-ге вид., допов. – Харків: [б. в.], 2024. – 209 с.