Статеві відмінності у сприйнятті стимула «людина, яка фліртує» (за результатами спрямованого асоціативного експерименту)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Ця робота присвячена дослідженню флірту як одному з компонентів грайливості / ігрової компетентності й має на меті виявлення статевих відмінностей у сприйнятті стимула «людина, яка фліртує» за результатами спрямованого асоціативного експерименту. Створено інструкцію для спрямованого асоціативного експерименту зі стимулом «людина, яка фліртує», що містить 23 питання (семантичні ознаки). Підсумком проведеного дослідження стало побудова 23 асоціативних полів для кожної семантичної ознаки та розподіл 215 реакцій за семантичними кластерами для кожної з 23 семантичних ознак. Основний метод дослідження – спрямований асоціативний експеримент зі стимулом «людина, яка фліртує». Вибірку склало 215 респондентів молодого віку (21–35). У роботі досліджено статеві відмінності у сприйнятті стимулу «людина, яка фліртує» за чотирма семантичними ознаками: «За інтелектуальним рівнем – який?», «За самооцінкою – яка?», «За матеріальним становищем – яке?», «Переслідує мотив – який?». Статеві відмінності відображені в двох останніх семантичних ознаках: чоловіки більш скеровані «сексуальним мотивом», у той час як жінки надають перевагу «соціальному», «розважальному», «самостверджувальному» та «інструментальному» мотивам; жінки асоціюють «людину, яка фліртує» з «дуже добрим» і «добрим» (ядерні кластери) матеріальним становищем, чоловіки, навпаки, – з «будь-яким», «важким» і «дуже бідним» (периферійні кластери) матеріальним становищем. This work is devoted to research of flirting as one of the components of playfulness / ludic competence and is aimed at determining gender differences in perception of the stimulus «flirting person» on the basis of the controlled associative experiment. Instructions with 23 questions (semantic features) for a controlled associative experiment with the stimulus «flirting person» was developed. The output of the conducted research includes creation of 23 associative fields for each semantic feature and dividing 215 reactions into semantic clusters according to each of the 23 semantic features. The main research method is a controlled associative experiment with the stimulus «flirting person». The sample consisted of 215 young respondents (age 21–35). The work investigates gender differences in perception of the stimulus «flirting person». An analysis of gender differences for four semantic features is presented: «How intelligent is the flirting person?», «What is the flirting person’s self-esteem?», «What is the state of the flirting person’s finances?», «What is the flirting person’s motive?». Gender differences are reflected in the last two semantic features: Men are more focused with «sexual motive», while women prefer «social», «entertaining», «assertive (self-esteem)» and «instrumental» motives; females associate «flirting person» with a «very good» and «good» (core clusters) financial state, men, by contrast, – with «any», «difficult», and «very poor» (peripheral clusters) financial state.
Опис
Ключові слова
ігрова компетентність, грайливість, ігрова позиція, флірт, «людина, яка фліртує», спрямований асоціативний експеримент, молодість, ludic competence, playfulness, ludic position, «flirting person», flirting, controlled associative experiment, youth
Цитування
Коньок М. О. Статеві відмінності у сприйнятті стимула «людина, яка фліртує» (за результатами спрямованого асоціативного експерименту) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / М. О. Коньок ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 80 с. : іл. + дод.
Колекції