Кінематографічність художнього тексту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах йдеться про кінематографічність художнього тексту. Кінематографічна проза – це художній текст в якому притаманні сукупні властивості як літератури так і кіномистецтва. Кінематографічний ефект якого автор досягає за допомогою аудіовізуальної образності, динамічного характеру оповідання та монтажного принципу організації часу та простору художнього тексту. В тезисах говорится о кинематографичности художественного текста. Кинематографическая проза – это художественный текст в котором присущи совокупные свойства как литературы так и киноискусства. Кинематографический эффект которого автор достигает с помощью аудиовизуальной образности, динамического характера рассказы и монтажного принципа организации времени и пространства художественного текста. The theses deals with the cinematic nature of the literary text. Cinematic prose is an artistic text in which the combined properties of both literature and cinematography are inherent. The cinematic effect of which the author achieves through audiovisual imagery,the dynamic nature of the story and the montage principle of organization of time and space of the artistic text.
Опис
Ключові слова
кінематограф, форми мистецтва, художній текст, література, лексика кінематографу, магістерські роботи, кинематограф, формы искусства, художественный текст, литература, лексика кинематографа, магистерские работы, cinematograph, art forms, artistic text, literature, vocabulary of cinema, master's work
Цитування
Абрамова Є. Кінематографічність художнього тексту / Є. Абрамова // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 7