Методичні рекомендації до навчального курсу "Теорія та методика фізичного виховання"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблено з метою надання допомоги у вивченні дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання». У процесі викладання ТМФВ розкриваються найважчі питання курсу, обґрунтовуються найважливіші проблеми фізичного виховання дітей – дошкільнят. Курс побудований за принципом особистісно-орієнтованої освіти дітей дошкільного віку. Кожна тема розкриває, як складається уявлення про зміст, завдання виховання дітей та особливості дитини дошкільного віку, заснованих на принципах діяльнісного та особистісного підходу. Методичні рекомендації будуть корисні для викладачів вищих навчальних закладів; здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 012 «Дошкільна освіта». The guidelines are designed to assist in the study of the discipline of Theory and Methodology of Physical Education. In the process of teaching TMPE the most difficult issues of the course are revealed, The most important problems of physical education of preschool children are grounded. The course is built on the principle of personality-centred education for preschool children. Each theme reveals how the concept of the contents, tasks of education of children and peculiarities of the preschool child is formed, based on the principles of the activity and personality approach. The methodological recommendations will be useful for teachers of higher education institutions; co-teachers of the first (bachelor) level education specialisation 012 "Preschool education".
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, дошкільна освіта, дошкільнята, теорія та методика, спорт, дошкольное образование, physical education, pre-school education, Preschoolers, theory and methodology, sports
Цитування
Зозуля К. В. Методичні рекомендації до навчального курсу "Теорія та методика фізичного виховання" для викладачів та здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти зі спец. 012 Дошкільна освіта / К. В. Зозуля ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 19 с.