Психологічні особливості навчальної саморегуляції школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються особливості навчальної саморегуляції як психічного процесу ініціації цілей навчальної діяльності, управління по досягненню цих цілей суб’єктом навчальної діяльності (школярем), самоконтролю та самокерування у процесі такого досягнення, що забезпечує самоорганізацію різних видів психічної активності (ініціювання, планування, організації, моделювання, програмування, моніторингу та оцінки, корекції та планування). Показано, що в основі саморегуляції навчальної діяльності лежать, передусім, мотиваційні та емоційно-вольові процеси. Розгляд навчальної саморегуляції доцільно почати з аналізу особливостей мотивації навчання та вольових якостей, що підтримують сталість такої мотивації. Емпірично доведено, що протягом навчання в основній школі мотиви навчання спадають, зростає зовнішня вмотивованість на навчання. У старших класах мотивація навчання знов зростає. Показано, що динаміка розвитку вольових якостей, релевантних цілям навчальної діяльності, у школярів є позитивною. Цілісність навчальної саморегуляції школярів доводиться позитивними зв’язками мотивів саморозвитку, пізнавальної мотивації, внутрішньої саморегуляції навчання, мотивації досягнення та цілей досягнення досконалості у навчальній діяльності із вольовими якостями організованості, рішучості, самостійності, наполегливості загальної та при виконанні домашніх завдань. В работе исследуются особенности учебной саморегуляции как психического процесса инициации целей учебной деятельности, управления по достижению этих целей субъектом учебной деятельности (школьником), самоконтроля и самоуправления в процессе такого достижения, что обеспечивает самоорганизацию различных видов психической активности (инициирование, планирование, организацию, моделирование, программирование, мониторинг и оценку, коррекцию и планирование). Показано, что в основе саморегуляции учебной деятельности лежат, прежде всего, мотивационные и эмоционально-волевые процессы. Разбирательство учебной саморегуляции целесообразно начать с анализа особенностей мотивации обучения и волевых качеств, которые поддерживают постоянство такой мотивации. Эмпирически доказано, что во время обучения в основной школе мотивы обучения спадают, растет внешняя мотивированность к обучению. У старших классах мотивация обучения снова растет. Показано, что динамика развития волевых качеств, релевантных целям учебной деятельности у школьников является положительной. Цельность учебной саморегуляции школьников доказывается положительными связями мотивов саморазвития, познавательной мотивации, внутренней саморегуляции обучения, мотивации достижения и целей достижения совершенства в учебной деятельности с волевыми качествами организованности, решительности, самостоятельности, настойчивости общей и при исполнении домашних заданий. The peculiarities of educational self-regulation as a mental process of initiation of educational activities, management of the subject of educational activity (schoolchildren), self-control in the process of such an achievement, which ensures self-organization of various types of mental activity (initiation, planning, organization, modeling, programming, monitoring and evaluation, correction and prediction). It is shown that the basis of self-regulation of educational activities lie, first of all, motivational and emotional-volitional processes. Consideration of educational self-regulation is expedient to begin with the analysis of the peculiarities of motivation and volitional qualities that support the constancy of academic motivation. Empirically proved that during the training in the main school, the motives of learning falls, external motivation for training is growing. In senior classes, the motivation of training again increases. It is shown that the dynamics of development of volitional qualities relevant to the objectives of educational activity is positive. The integrity of educational self-regulation of schoolchildren has positive correlations of self-development motives, cognitive motivation, internal self-regulation of learning, motivation to achieve excellence in educational activities with the volitional qualities of self-management, determination, independence, general perseverance perseverance when performing homework.
Опис
Ключові слова
навчальна саморегуляція, шкільний вік, змістові та процесуальні мотиви навчання, вольові якості особистості, релевантні досягнення академічної успішності, кореляційний аналіз, учебная саморегуляция, школьный возраст, содержание и процессуальные мотивы обучения, волевые качества личности, релевантные достижения академической успеваемости, корреляционный анализ, academic self-regulation, school age, content and procedural motives of education, volitional personality qualities, relevant to achievement of academic success, correlation analysis
Цитування
Дзоз А. М. Психологічні особливості навчальної саморегуляції школярів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. М. Дзоз ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 66 с. : іл., табл. + дод.
Колекції