Індивідуальні психофізіологічні фактори результативності в легкоатлетичному спринті у спортсменів високої кваліфікації з порушенням зору (на прикладі елітної спортсменки)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Анотація
Метою дослідження є теоретично і експериментально обґрунтувати вплив психофізіологічних факторів на індивідуальну результативність в легкоатлетичному спринті у атлетів високої кваліфікації з порушенням зору на прикладі елітної спортсменки. Матеріал і методи. Учасники. У дослідженні взяла участь спортсменка високої кваліфікації, яка спеціалізується в бігу на короткі дистанції і стрибках в довжину серед спортсменів з вадами зору (категорія T12). Хід дослідження. Були проаналізовані індивідуальні особливості психофізіологічного стану і результати в бігу на 100 м протягом п’яти місяців. Результати. Розроблено теоретичну концепцію регуляції швидкості бігу нервовою системою у спортсменів з порушенням зорової функції. Складено моделі множинної лінійної регресії між результатами в бігу на 100 м у елітної спортсменки з порушенням зору і психофі-зіологічними показниками. Показано високу значимість психофізіологічних показників в індивідуальній результативності в бігу на 100 м. Висновки. Виявлено компенсаторні механізми недостатності зорової функції для підтримки високої швидкості в бігу на 100 м в якості психофізіологічних функцій: показники, характерні для спринтерів (швидкість простий реакції і рухливість нервової системи) і специфічні показники (працездатність, сила нервової системи). Целью исследования является теоретически и экспериментально обосновать влияние психофизиологических факторов на индивидуальную результативность в легкоатлетическом спринте у атлетов высокой квалификации с нарушением зрения на примере элитной спортсменки. Материал и методы. Участники. В исследовании приняли участие спортсменка высокой квалификации, которая специализируется в беге на короткие дистанции и прыжках в длину среди спортсменов с недостатками зрения (категория T12). Ход исследования. Были проанализированы индивидуальные особенности психофизиологического состояния и результаты в беге на 100 м в течение пяти месяцев. Результаты. Разработана теоретическая концепция регуляции скорости бега нервной системой у спортсменов с нарушением зрительной функции. Составлен модели множественной линейной регрессии между результатами в беге на 100 м в элитной спортсменки с нарушением зрения и психофизиологическими показателями. Показана высокая значимость психофизиологических показателей в индивидуальной результативности в беге на 100 м. Выводы. Выявлено компенсаторные механизмы недостаточности зрительной функции для поддержания высокой скорости в беге на 100 м в качестве психофизиологических функций: показатели, характерные для спринтеров (скорость простой реакции и подвижность нервной системы) и специфические показатели (работоспособность, сила нервной системы). The aim of the study is to theoretically and experimentally substantiate the influence of psychophysiological factors on individual performance in athletics sprint for athletes with high qualifications with visual impairment on the example of an elite athlete. Material and methods. The participants. The study involved a highly qualified athlete who specializes in short distance running and long jump among athletes with visual impairments (category T12). The course of the study. We analyzed the individual characteristics of the psychophysiological state and the results in running 100 meters for five months. Results. A theoretical concept for regulating the speed of running the nervous system in athletes with impaired visual function has been developed. A model of multiple linear regression was compiled between the results in the 100 m run in an elite athlete with visual impairment and psychophysiological indicators. The high significance of psychophysiological indicators in individual performance in running 100 m is shown. Conclusions. The compensatory mechanisms of visual function deficiency were revealed to maintain high speed while running 100 meters as psychophysiological functions: indicators characteristic of sprinters (speed of a simple reaction and mobility of the nervous system) and specific indicators (performance, strength of the nervous system).
Опис
Ключові слова
спринт, легка атлетика, зір, обмежені можливості, психофізіологічні функції, нервова система, спринт, легкая атлетика, зрение, ограниченные возможности, психофизиологические функции, нервная система, sprint, track and field athletics, vision, limited possibilities, psychophysiological functions, nervous system
Цитування
Козіна Ж. Л. Індивідуальні психофізіологічні фактори результативності в легкоатлетичному спринті у спортсменів високої кваліфікації з порушенням зору (на прикладі елітної спортсменки) / Ж. Л. Козіна, О. І. Чебану, Б. П. Лісовський // Вісник Прикарпатського університету. Сер. : Фізична культура / Прикарпат. нац. ун-т імені В. Стефаника ; [редкол. : Б. М. Мицкан та ін.]. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2018. – Вип. 29. – С. 16–32.