Г. С. Сковорода: стан філософа як специфічний настрій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У пропонованій статті подається спроба аналізу постаті Григорiя Сковороди, яка демонструє взірець, шлях зустрічі із собою, мистецтво опановувати пристрасті, формуючи філософію вірного настрою, того стану, що налаштовує на майбутнє, на чесноти та Правду, Свободу, Віру, Любов, що відкриває кожному шлях до власного серця, Щастя і Долі. В предлагаемой статье дается попытка анализа фигуры Григория Сковороды, которая демонстрирует образец, путь встречи с собой, искусство овладевать страстями, формируя философию верного настроения, того состояния, которое настраивает на будущее, на достоинства и Правду, Свободу, Веру, Любовь, открывает каждому путь к собственному сердцу, Счастью и Судьбе. This article makes an attempt to analyze the figure of Grigory Skovoroda, which demonstrates the model, the way of meeting oneself, the art of mastering passions, forming the philosophy of the right mood, the state that tunes to the future, to dignity and Truth, Freedom, Faith, Love, opens the way for everyone to your own heart, Happiness and Destiny.
Опис
Ключові слова
філософія, специфічний настрій, Сковорода Г. С., цінності, відчуття, философия, специфическое настроение, ценности, ощущения, philosophy, specific mood, H. S. Skovoroda, values, sensations
Цитування
Дяченко К. А. Г. С. Сковорода: стан філософа як специфічний настрій / К. А. Дяченко // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. "Полілог культур: Сковорода, Гоголь, Гете", Харків, 6–7 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С.41–44.