ОМОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ ТОТАЛІТАРНИЙ РЕЖИМ В РОМАНІ М. ЕТВУД «ОПОВІДЬ СЛУЖНИЦІ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська робота присвячена вивченню концепту тоталітарногорежиму в романі М. Етвуд «Оповідь служниці» (The Handmaid’s Tale) з використанням лінгвостилістичного аналізу. Лінгвостилістичний аналіз роману дозволив виявити особливості використання мовних засобів для вираження та розкриття тоталітарного суспільства, підкреслюючи роль художньої літератури у висвітленні соціальних та політичних проблем. Це дослідження надає можливість розглядати вплив лінгвостилістичних засобів, мови та стилістики на розкриття теми тоталітаризму у романі. Роман «Оповідь служниці» Маргарет Етвуд привертає увагу до актуальної теми тоталітарного режиму та розкриває, наскільки небезпечною може бути втрата особистої свободи та прав у суспільстві. Це дослідження показує, щол ітературні твори можуть слугувати важливим інструментом для аналізу та розуміння соціальних та політичних проблем. Через аналіз мовних засобів, структури роману та літературного стилю авторки, воно надає можливість висловити суттєві питання про необхідність захисту демократії, збереження прав та свобод громадян і активної участі у громадських дискусіях. Метою магістерської роботи є дослідження та опис засобів омовлення концепту тоталітарного режиму в романі Маргарет Етвуд «Оповідь служниці» (The Handmaid’s Tale) англійською мовою з використанням лінгвостилістичного аналізу. Для досягнення мети дослідження та вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи: аналіз наукових джерел та критична оцінка відповідності їхніх результатів меті та завданням дослідження; лінгвостилістичний аналіз роману М. Етвуд «Оповідь служниці» (The Handmaid’s Tale) англійською мовою, що дозволив визначити особливості використання концепту тоталітарного режиму у художній творчості; контент-аналіз тексту роману з метою виявлення ключових елементів, щодопомоглиавторці створити образ тоталітарного суспільства; У висновках роботи підкреслено значення лінгвостилістичного аналізу для розкриття ключових елементів концепту тоталітарного режиму у романі М.Етвуд. Зазначено, що мовні засоби та стилістика глибоко впливають на сприйняття читачем образу тоталітарного суспільства, підкреслюючи важливість мови у формуванні художньої картини світу. This master’s thesis explores the vberbal representation of thetotalitarian regime in Margaret Atwood's novel The Handmaid’s Tale through linguostylistic analysis. The linguostylistic analysis of the novel reveals the unique use of languageto express and unfold the features of a totalitarian society, emphasizingtherole of literature in addressing social and political issues. While the issue of totalitarian regimes has been studiedin scientificlinguostylistic, this research focuses on the conceptualization of thetotalitarian regime in Atwood's novel, offering a distinct perspective from the realmofartistic literature. It explores the impact of linguostylistic tools, language, and stylistic sinrevealing the theme of totalitarianism in the novel. In the contemp oraryworld, wheretotalitarian tendencies remain significant, this study underscores the uniquerelevanceof examining the artistic expression of this concept. The research sheds light on the urgency of the theme of a totalitarian regimein. The Handmaid’s Tale, illustrating the potential dangers of the loss of personal freedom and rights in society. It demonstrates that literary works canserveasessential tools for the analysis and understanding of social and political issues. Through the analysis of linguostylistic devices, the novel's structure, and theauthor's literary style, it enables the exploration of vital questions regarding the necessity of democracy protection, the preservation of rights and freedoms, and active participation in public discourse. The objective of this master’s thesis is to investigate and describethemeans of concept ualizing the totalitarian regime in Margaret Atwood's novel The Handmaid’s Tale in English, utilizing linguostylistic analysis. To achieve the research objective and address the tasks at hand, various methods were employed, including the analysis of scientific sources with acriticale valuation of their relevance to the research goals, linguostylistic analysis of the novel in English, identifying the peculiarities of utilizing the totalitarian regime concept in artistic works, and content analysis of the novel to reveal key elements contributing to the portrayal of a totalitarian society. The conclusions of this work underscore the significance of linguostylistican alysis in unraveling key elements of the totalitarian regime concept in Margaret Atwood's novel. It emphasizes that linguostylistic tools and stylistics deeply influence the reader's perception of the portrayal of a totalitarian society, highlighting the pivotal role of language in shaping the artistic portrayal of the world.
Опис
Ключові слова
тоталітарний режим, лінгвостилістичний аналіз, Маргарет Етвуд, соціокультурні проблеми, totalitarian regime, linguostylistic analysis, literary fiction, Margaret Atwood, socio-cultural issues
Цитування
Булатова Я. В. Омовлення концепту тоталітарний режим у романі М. Етвуд «Оповідь служниці» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Я. В. Булатова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 67 с.
Колекції