Проблеми фінансово-правової відповідальності платників податку на доходи фізичних осіб

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Одеська юридична академія», Івано-Франківськ
Анотація
У статті розглянуто поняття і сутність фінансово-правової відповідальності, фінансово-правових санкцій, розглянуто та проаналізовано риси, які є характерними для фінансово-правових санкцій, проведений аналіз норм чинного законодавства, яким врегульовано фінансово-правову відповідальність платників податку на доходи фізичних осіб, визначені недоліки законодавства, які потребують доопрацювання. В статье рассмотрено понятие и сущность финансово-правовой ответственности, финансово-правовых санкций, рассмотрены и проанализированы признаки, характерные для финансово-правовых санкций, проведен анализ норм действующего законодательства, которым урегулирована финансово-правовая ответственность плательщиков налога на доходы физических лиц, определены недостатки законодательства, которые требуют доработки. The article discusses the concept and nature of the financial liability, financial and legal sanctions, reviewed and analyzed the features that are specific to financial and legal sanctions, the analysis of the current legislation, which regulates the financial liability of taxpayers PIT identified shortcomings of legislation that need revision.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, фінансово-правова відповідальність, фінансово-правові санкції, риси фінансово-правових санкцій, государственно-правовые дисциплины, международное право, финансово-правовая ответственность, финансово-правовые санкции, черты финансово-правовых санкций, state-legal disciplines, international law, financial and legal responsibility, financial and legal sanctions, features of financial and legal sanctions
Цитування
Головань Т. Г. Проблеми фінансово-правової відповідальності платників податку на доходи фізичних осіб / Т. Г. Головань // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; [редкол. Ківалов С. В. (голов. ред.) та ін.]. – Івано-Франківськ : НУ "ОЮА", 2016. – Вип. №4 (13). – С. 60–64.