ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано процес підготовки сучасного вчителя природничих дисциплін. Він зазнає постійних змін, у середовищі освітян-науковців є чітке намагання всебічно покращити зміст освітніх програм існуючих комплексів методичних дисциплін. Щорічно вдосконалюються методичні посібники, оновлюються тексти і наповнення робочих зошитів для лабораторних і практичних робіт із ряду методичних дисциплін природничого спрямування, визначаються найбільш продуктивні шляхи підвищення ефективності роботи з різними видами навчальної інформації, розробляються способи організації творчої самостійної навчальної роботи з текстовими компонентами підручників, збільшуються можливості використання в освітньому процесі ЗВО аудилізованих навчальних текстів. The publication analyses the process of training a modern science teacher. It is subject to constant changes, there is a clear attempt among educators and scientists to comprehensively to improve the content of educational programmes of existing complexes of methodological disciplines. Every year, methodological manuals are improved, texts and content of workbooks for laboratory and practical work in a number of methodological disciplines of natural sciences are updated, the most productive ways to improve the efficiency of work with different types of educational information, develop ways of organising creative independent learning work with textbook components, increase the possibilities of using audited educational texts in the educational process of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
підготовка вчителя, природничі дисципліни, освітній процес, teacher training, natural sciences, educational process
Цитування
Пінський О. О. Питання професійної підготовки сучасних учителів природничих дисциплін / О. О. Пінський, С. О. Гаркавець, В. А. Пилипенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 903–906.