СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ ЯК НАПРЯМ ПАРТНЕРСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Анотація
У публікації проаналізовано соціальний діалог в Україні у період воєнного стану як напрям партнерства з Європейським Союзом. До початку широкомасштабного воєнного вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року Верховна Рада України розпочала адаптацію трудового законодавства Украіїни до законодавства Європейського Союзу. Цей процес був зумовлений не лише цивілізаційним вибором нашої держави стати членом Європеийського Союзу, але й необхідністю забезпечити всебічний захист інтересів суб’єктів трудових правовідносин в ринкових умовах незалежної України. Зазначено, що належна увага до питань ефективності соціального діалогу, а особливо в умовах воєнного стану, має, без перебільшення, велике значення. Адже це дозволить досягти мети, соціальний діалог стане дієвим інструментом розвитку соціально-трудових відносин, дозволить запобігати появі та ефективно вирішувати вже існуюче широке коло проблем у сфері праці. В подальшому практика соціального діалогу має долати межі вирішення суто трудових відносин і конфліктів. У цьому сенсі, йдеться про перспективи наповнення державної політики ідеологією соціального партнерства, та, безумовно, практичною реалізацією положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні». The publication analyzes the social dialogue in Ukraine during the period of martial law as a direction of partnership with the European Union. Prior to the start of the Russian Federation's large-scale military invasion of Ukraine on February 24, 2022, the Verkhovna Rada of Ukraine began adapting Ukraine's labor legislation to the legislation of the European Union. This process was determined not only by the civilizational choice of our country to become a member of the European Union, but also by the need to ensure comprehensive protection of the interests of the subjects of labor relations in the market conditions of independent Ukraine. It was noted that due attention to the issues of the effectiveness of social dialogue, and especially in the conditions of martial law, is, without exaggeration, of great importance. After all, this will make it possible to achieve the goal, social dialogue will become an effective tool for the development of social and labor relations, will allow to prevent the emergence and effectively solve already existing wide range of problems in the field of labor. In the future, the practice of social dialogue should overcome the limits of solving purely labor relations and conflicts. In this sense, we are talking about the prospects of filling state policy with the ideology of social partnership, and, of course, the practical implementation of the provisions of the Law of Ukraine "On Social Dialogue in Ukraine".
Опис
Ключові слова
соціальний діалог, російсько-українська війна, воєнний стан, трудові правовідносини, трудове законодавство, соціальне партнерство, social dialogue, Russian-Ukrainian war, martial law, labor relations, labor legislation, social partnership
Цитування
Головань Т. Г. Соціальний діалог в Україні у період воєнного стану як напрям партнерства з Європейським Союзом / Т. Г. Головань // Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Осінні юридичні читання – 2022», Вінниця, 24 листоп. 2022 р. – Вінниця, 2022. – Вип. 32. – С. 490–495.