Страх смерті в оповіданні Ді Ань «Коли ж моя черга?»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано, що Ді Ань намагається пояснити, чому людина боїться помирати: це просто звичка жити, страх щось змінити, та опинитись в незнайомому місці та оточенні. Письменниця в оповіданні зображує енергійні потоки, відчуття, потойбічні виміри, які відкриваються не кожному, намагається відродити екоцентричні позиції, від яких відсторонилася людина в ХХ ст., показати трансцендентну взаємозалежність реального та потойбічного. В статье проанализировано, что Ди Ань пытается объяснить, почему человек боится умирать: это просто привычка жить, страх что-то изменить, и оказаться в незнакомом месте и окружении. Писательница в рассказе изображает энергитические потоки, ощущение, потусторонние измерения, которые открываются не каждому, пытается возродить экоцентрические позиции, от которых отстранился человек в ХХ в., показать трансцендентную взаимозависимость реального и потустороннего. The article analyzes that Di An tries to explain why a person is afraid to die: it is just a habit of living, fear of changing something, and being in an unfamiliar place and environment. Writer in The story depicts energetic flows, feelings, otherworldly dimensions, which are not open to everyone, tries to revive the ecocentric positions from which man deviated in the twentieth century, to show the transcendent interdependence of real and otherworldly.
Опис
Ключові слова
китайська література, китайські письменники, Ді Ань, образ смерті, страх смерті, китайская литература, китайские писатели, Ди Ань, образ смерти, страх смерти, Chinese literature, chinese writers, Di Anʹ, image of death, fear of death
Цитування
Криворучко С. К. Страх смерті в оповіданні Ді Ань «Коли ж моя черга?» / С. К. Криворучко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 63–64.