Медіація як можливий спосіб вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автором розглянуто поняття медіації. Зазначено, що у світовій практиці медіація давно вже визнана ефективним способом вирішення трудових спорів. Чинне трудове законодавство України, на відміну від багатьох європейських країн, тільки нещодавно збагатилося Законом «Про медіацію». На сьогодні альтернативні способи розв'язання трудових спорів застосовуються в доволі вузькій площині, що обумовлено не тільки недосконалим правовим регулюванням, а й необізнаністю населення щодо можливості застосування процедур медіації як способу вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). In this article the author explores the concept of mediation. It is noted that mediation has long been internationally recognised as an effective way of resolving labour disputes. The current labor legislation of Ukraine, in contrast to many European countries, has only recently been enriched by the Law "On Mediation". To date, alternative ways to resolve labor disputes are used rather narrowly due to imperfect legal regulation, as well as lack of public awareness of the ability to implement mediation procedures, not only as a method for the resolution of collective labor disputes (conflicts).
Опис
Ключові слова
медіація, трудові спори, трудові відносини, трудове законодавство, mediation, labour disputes, labor relations, labor legislationkraine
Цитування
Гоц-Яковлєва О. В. Медіація як можливий спосіб вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) / О. В. Гоц-Яковлєва // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 67–69.