КОРОНА ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено історію корони Данила Галицького. Король Данило – один з могутніх володарів Cередньовіччя, творець держави, яка проіснувала до початку ХХ століття (1918 року). Великий князь Данило Романович, король Данило, якого ще звуть Галицьким, один з найвидатніших діячів Русі, був прямим нащадком Володимира Мономаха – доводився йому праправнуком. За правилами династичної влади монарх мав право мати не одну корону, а декілька, і передавати їх представникам іншої династії, часто навіть різні корони в різні руки. Так сталося і з короною Данила Галицького. Спочатку її разом із польською отримав король Угорщини Людовік Анжуйський, а після смерті він польську корону заповів дочці Ядвізі, а руську – її сестрі Марії, в комплекті з короною Угорщини. Ядвіга досить швидко забрала в сестри корону Русі, мовляв, що їй потрібніше. Зазначено, що де зараз перебуває корона – невідомо. The publication examines the history of Danylo Halytskyi's crown. King Danylo is one of the powerful rulers of the Middle Ages, the creator of a state that existed until the beginning of the 20th century (1918). Grand Duke Danylo Romanovych, King Danylo, also known as Halytskyi, one of the most outstanding figures of Russia, was a direct descendant of Volodymyr Monomakh - he happened to be his great-great-grandson. According to the rules of dynastic power, the monarch had the right to have not one crown, but several, and transfer them to representatives of another dynasty, often even different crowns in different hands. This is what happened with the crown of Danylo Halytskyi. Initially, it was given to the King of Hungary, Ludovic of Anjou, together with the Polish one, and after his death, he bequeathed the Polish crown to his daughter Jadwiza, and the Russian one to her sister Maria, complete with the Hungarian crown. Yadviga quickly took the crown of Russia from her sister, saying that she needed it more. It is noted that the current whereabouts of the crown is unknown.
Опис
Ключові слова
історія України, Данило Галицький, корона, студентські роботи, history of Ukraine, Danylo Halytskyi, crown, student works
Цитування
Гусак О. В. Корона Данила Галицького / О. В. Гусак // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 143–147.