Постать Юрія Шевельова в історії української науки та культури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено результати актуальних наукових праць за матеріалами конференції студентства й наукової молоді (Харків, 11 листоп. 2016 р.). Збірник призначений для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, вихователів. Може використовуватись у навчальному процесі на всіх рівнях вищої освіти. Усі статті пройшли рецензування, зберігають авторську редакцію. Всю відповідальність за зміст несуть автори. В сборнике представлены результаты актуальных научных трудов по материалам конференции студенчества и научной молодежи (Харьков, 11 нояб. 2016). Сборник предназначен для научных работников, преподавателей высших учебных заведений, учителей, воспитателей. Может использоваться в учебном процессе на всех уровнях высшего образования. Все статьи прошли рецензирование, сохраняют авторскую редакцию. Всю ответственность за содержание несут авторы. The collection presents the results of current scientific papers on the materials of the conference of students and young scientists (Kharkiv, November 11, 2016). The collection is intended for researchers, teachers of higher educational institutions, teachers, educators. It can be used in the educational process at all levels of higher education. All articles have been reviewed, retain the author's edition. All responsibility for the content is the authors.
Опис
Ключові слова
українська мова, Шевельов Юрій Володимирович, конференції студентства, конференції наукової молоді, украинский язык, Шевелёв Юрий Владимирович, конференции студенчества, конференции научной молодежи, Ukrainian language, Shevelev Yury Vladimirovich, student conferences, scientific youth conferences
Цитування
Постать Юрія Шевельова в історії української науки та культури : зб. наук. пр. за матер. конф. студ. й наук. молоді., Харків, 11 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 51 с.