Психологічні особливості розвитку креативності учителів основної школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі показано, що креативність є здатністю створювати нові продукти діяльності, специфічна характеристика мислення, поведінки та діяльності, здатність розв’язувати проблеми, «межі свого Я», трансгресивність, інтегральна творча характеристика людини, що представлена такими параметрами, як швидкість, розробленість, супротив замиканню, гнучкість, метафоричність, що проявляються у двох видах креативності – вербальному та образному. Креативність педагога визначено обов’язковою інтегральною властивістю цілісної особистості педагога, зумовленою певними психолого-педагогічними умовами та високим рівнем сформованості фахових та особистісних якостей, що реалізуються впродовж всієї педагогічної діяльності і є вирішальним чинником професійного зростання та кар’єри. Емпірично доведено, що у вчителів протягом професійно-педагогічної діяльності спостерігається негативна динаміка невербальної креативності за більшістю її параметрів (швидкості, оригінальності, гнучкості) та відсутність будь-якої динаміки у вербальній креативності, окрім її зростання за параметром розробленості. Виявлено, що більшість педагогів із значним педагогічним стажем (понад 15 років) характеризуються середнім та низьким рівнем вербальної та невербальної креативності, що зумовило необхідність у створенні тренінгової програми для розвитку у них креативності. Показано результати впровадженої тренінгової програми, яка мала позитивний вплив на розвиток усіх показників вербальної та невербальної креативності учителів експериментальної групи. The paper shows that creativity is the ability to create new products, specific characteristics of thinking, behavior and activities, the ability to solve problems, "the limits of his self", transgressiveness, an integral creative characteristic of man, represented by such parameters as speed, development, resistance to closure, flexibility, metaphorical, manifested in two types of creativity - verbal and figurative. Creativity of a teacher is determined by the obligatory integral property of a holistic personality of a teacher, due to certain psychological and pedagogical conditions and a high level of professional and personal qualities that are realized throughout pedagogical activity and are a decisive factor in professional growth and career. It is empirically proved that teachers during professional and pedagogical activity have a negative dynamics of nonverbal creativity in most of its parameters (speed, originality, flexibility) and the absence of any dynamics in verbal creativity, except for its growth in terms of development. It was found that teachers with professional experience over 15 years are characterized by medium and low levels of verbal and nonverbal creativity, which necessitated the creation of a training program to develop their creativity. The results of the implemented training program, which had a positive impact on the development of all indicators of verbal and nonverbal creativity of teachers in the experimental group, are shown.
Опис
Ключові слова
креативність, педагогічна креативність, учитель основної школи, тренінг, Т-гра, creativity, pedagogical creativity, middle school teacher, training, T-game
Цитування
Макаренко О. В. Психологічні особливості розвитку креативності учителів основної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. В. Макаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 56 с. : іл., табл.
Колекції