Управління розвитком корпоративної культури персоналу організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні уточнено суть корпоративної культури персоналу та методи управління її розвитком, визначено критерії оцінювання якості управління її розвитком. Для вивчення стану управлінської діяльності з розвитку корпоративної культури персоналу розроблено кваліметричну модель, упорядковано інші методики. На діагностичній основі розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення зазначеного аспекту управлінської діяльності, експериментально доведено її результативність. The research clarified the essence of the corporate culture of personnel and methods of managing its development, and determined the criteria for evaluating the quality of managing its development. In order to study the state of management activities for the development of the corporate culture of the staff, a qualitative model was developed, and other methods were organized. On a diagnostic basis, a comprehensive target program for improving the specified aspect of management activity was developed, and its effectiveness was experimentally proven.
Опис
Ключові слова
корпоративна культура, персонал, розвиток, організація, управління, кваліметрична модель, комплексно-цільова програма, corporate culture, personnel, development, organization, management, qualitative model, complex target program
Цитування
Грабар О. В. Управління розвитком корпоративної культури персоналу організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. В. Грабар ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 64 с. : табл. + дод.
Колекції