Фізкультура як спосіб життя : здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Сьогодні ні для кого не є секретом, що стан здоров’я українських дітей і підлітків, яке є найвищою соціальною цінністю, та рівень їхньої фізичної підготовленості не тільки залишають бажати кращого, але й засвідчують існування тривожних тенденцій у соціально-демографічній сфері суспільного життя, що починають становити реальну загрозу збереженню генофонду української нації. Сутність здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій постає в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів та студентів, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної “вартості”, поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища. Враховуючи актуальність теми, довідково-бібліографічний відділ бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди підготував до друку рекомендаційний бібліографічний покажчик «Фізкультура як спосіб життя: здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі». Сегодня ни для кого не секрет, что состояние здоровья украинских детей и подростков, которое является высшей социальной ценностью, и уровень их физической подготовленности не только оставляют желать лучшего, но и свидетельствуют о существовании тревожных тенденций в социально-демографической сфере общественной жизни, что начинает представлять реальную угрозу сохранению генофонда украинской нации. Сущность здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий предстает в комплексной оценке условий воспитания и обучения, которые позволяют сохранять существующее положение учащихся и студентов, формировать более высокий уровень их здоровья, навыков здорового образа жизни, осуществлять мониторинг показателей индивидуального развития, прогнозировать возможные изменения здоровья и проводить соответствующие психолого-педагогические, корректирующие, реабилитационные мероприятия с целью обеспечения успешности учебной деятельности и ее минимальной физиологической «стоимости», улучшение качества жизни субъектов образовательной среды. Учитывая актуальность темы, справочно-библиографический отдел библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды подготовил к печати рекомендательный библиографический указатель «Физкультура как образ жизни: здоровьесберегательные технологии в образовательной среде». Today, it's no secret to anyone that the health of Ukrainian children and adolescents, which is the highest social value, and their level of physical fitness not only leave much to be desired, but also testify to the existence of alarming trends in the socio-demographic area of public life that begin to pose a real threat to the preservation of the gene pool of the Ukrainian nation. The essence of healthcare and healthforming technologies is presented in a comprehensive assessment of the conditions of education and training that allow maintaining the current state of students and students, to form a higher level of their health, healthy lifestyle skills, to monitor individual development indicators, to predict possible changes health and conduct appropriate psychological, pedagogical, corrective, rehabilitation measures in order to ensure the success of educational activities and its minimum physiological "value Improving quality of life subjects of the educational environment. Taking into account the relevance of the topic, the reference and bibliographic department of the library of the KNPU named after G.S. Skovoroda has prepared a recommendation bibliographic index "Physical culture as a way of life: health-saving technologies in the educational environment".
Опис
Ключові слова
фізкультура, здоров’язбережувальні технології, бібліографічний покажчик, физкультура, здоровьесохраняющие технологии, библиографический указатель, physical training, health-saving technologies, bibliographic index
Цитування
Фізкультура як спосіб життя : здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі : реком. бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека ; уклад. С. І. Грущенко ; відп. ред. І. Ф. Турко. – Харків : ХНПУ, 2016. – 46 с.