КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗМЕНШЕНО-ПЕСТЛИВИХ І ЗБІЛЬШЕНО-ЗГРУБІЛИХ ФОРМ СЛІВ У ПОВІСТІ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано стилістичні функції зменшено-пестливих та збільшено-згрубілих словотворчих засобів у повісті Григорія Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма». У роботі використано загальнонаукові та спеціальні лінгвістичні методи: метод контекстуального аналізу, спостереження, описовий, аналізу й синтезу, систематизації та узагальнення. Зазначено, що використання зменшено-пестливих та збільшено-згрубілих суфіксів допомагає виражати різні комунікативно-прагматичні відтінки в процесі репрезентації рис характеру, почуттів героїв та формування атмосфери твору загалом. Григорій Квітка-Основ’яненко використовує зменшено-пестливі та збільшено-згрубілі суфікси до іменників, займенників, прикметників, прислівників та дієслів. The publication analyzes the stylistic functions of reduced-caressing and increased-rough word-forming devices in Hryhoriy Kvitka-Osnovyanenko's story "The Konotop Witch". The work uses general scientific and special linguistic ones methods: the method of contextual analysis, observation, descriptive, analysis and synthesis, systematization and generalization. It is noted that the use of reduced-caressing and enlarged and rough suffixes help to express various communicative and pragmatic nuances in the process of representing character traits, characters' feelings and forming the atmosphere of the work in general. Hryhoriy Kvitka-Osnovyanenko uses reduced-caressing and increased-coarse suffixes to nouns, pronouns, adjectives, adverbs and verbs.
Опис
Ключові слова
стилістика, словотворення, українська мова, Квітка-Основ’яненко Г., stylistics, word formation, Ukrainian language, H. Kvitka-Osnovyanenko
Цитування
Терещенко К. О. Комунікативно-прагматичні особливості використання зменшено-пестливих і збільшено-згрубілих форм слів у повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» / К. О. Терещенко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 123–131.