ІДЕЇ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерське дослідження присвячується спадщині Т. Г. Шевченка – совісті української нації. На основі аналізу історико-педагогічної літератури вивчено його життєвий шлях, педагогічну діяльність, проаналізовано погляди на навчання та виховання; виявлено основні дидактичні принципи педагогічної системи Т. Г. Шевченка: послідовність у навчанні, глибока усвідомленність навчального матеріалу, розширення кругозору учнів, безперервність освіти. Для формування повноцінної високодуховної особистості потрібно, на думку Кобзаря, поєднання трьох основних чинників: по-перше, природних задатків і звичок, набутих дитиною в ранньому віці; по-друге, системи виховних впливів навчально-виховного закладу; по-третє, впливу того соціального середовища, яке оточує дитину. У ході дослідження з’ясовано, що навчання, за Шевченком, – це важка повсякденна праця, тому оволодіння знаннями досягається не шляхом якоїсь таємничої інтуїції, а в процесі практики, важкої життєвої праці. Радив тактовно підходити до оцінки пізнавальних сил дитини в перші дні навчання, оберігаючи її від невдач доти, доки вона не захопиться новим для себе видом роботи. Кваліфікаційна робота містить внесок Т. Г. Шевченка в розробку ідей сімейного виховання. Поет вважав, що для повноцінного розвитку особистості, дитина повинна виховуватись обов’язково в сімейному колі, де члени родини повинні бути добрими, чесними, порядними, працелюбними людьми, обов’язково повинні любити одне одного. Сімейне виховання має доповнюватися суспільним, щоб виростало покоління, не відірване від загального життя громади. Дослідження містить творче впровадження педагогічних ідей Т. Г. Шевченка у початковій школі: онлайн уроки і виховні заходи, зокрема виховна година (1 клас), свято (2 клас), фестиваль сімейної творчості (3 клас), віртуальний бібліотечний інтегрований бінарний урок (4 клас). The master's research is devoted to the legacy of T. G. Shevchenko - the conscience of the Ukrainian nation. Based on the analysis of historical and pedagogical literature, his life path, pedagogical activities were studied, views on education and upbringing were analyzed; the main didactic principles of the pedagogic system of T. G. Shevchenko were revealed: consistency in learning, deep awareness of the educational material, expansion of students' horizons, continuity of education. According to Kobzar, the formation of a full-fledged highly spiritual personality requires a combination of three main factors: first, natural aptitudes and habits acquired by a child at an early age; secondly, systems of educational influences of the educational institution; thirdly, the influence of the social environment that surrounds the child. In the course of the research, it was found that, according to Shevchenko, learning is hard everyday work, therefore mastering knowledge is not achieved through some mysterious intuition, but through practice, hard life work. He advised to tactfully approach the assessment of the child's cognitive abilities in the first days of school, protecting him from failure until he gets excited about a new type of work. The qualification work contains the contribution of T. G. Shevchenko in the development of family education ideas. The poet believed that for the full development of personality, a child must be brought up in a family circle, where family members must be kind, honest, decent, hardworking people, must love each other. Family education should be supplemented by social education, so that a generation grows up that is not separated from the general life of the community. The study contains a creative implementation of the pedagogical ideas of T. G. Shevchenko in elementary school: online lessons and educational activities, including an educational hour (1st grade), a holiday (2nd grade), a festival of family creativity (3rd grade), a virtual library integrated binary lesson (4th grade).
Опис
Ключові слова
виховання, національна ідея, народна освіченість, жіноча освіта, підручник, буквар, недільні школи, особистість педагога, education, national idea, public education, women's education, textbook, primer, Sunday schools, teacher's personality
Цитування
Шевцова І. М. Ідеї сімейного виховання в педагогічній спадщині Т. Г. Шевченка : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / І. М. Шевцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 75 с. : іл. + дод.
Колекції