ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено художньо-естетичне виховання дітей старшого дошкільного віку. Науковий пошук здійснювався на основі загально-психологічних уявлень про взаємозалежний розвиток психіки, свідомості та діяльності суб’єкта, їх динамічну структуру, які було покладено в основу обґрунтування концепції впливу різних видів мистецтв на поетапне формування внутрішнього світу особистості, регуляцію та саморегуляцію психічних процесів. Метою магістерського дослідження є створення та дослідна перевірка ефективної педагогічної системи формування художньо-естетичних інтересів в дітей старшого дошкільного віку, спрямованої на корекцію їх пізнавальної та емоційно-вольової сфери. The qualification work investigates the artistic and aesthetic education of senior preschool children. The scientific search was carried out on the basis of general psychological ideas about the interdependent development of the psyche, consciousness and activity of the subject, their dynamic structure, which formed the basis for substantiating the concept of the influence of various types of art on the gradual formation of the inner world of the individual, regulation and self-regulation of mental processes. The purpose of the master's research is to create and experimentally test an effective pedagogical system for the formation of artistic and aesthetic interests in of children of senior preschool age, aimed at correcting their cognitive, emotional and volitional spheres.
Опис
Ключові слова
художньо-естетичне виховання, пізнавальний інтерес, діти старшого дошкільного віку, artistic and aesthetic education, cognitive interest, children of senior preschool age
Цитування
Шевченко І. Г. Формування художньно-естетичних інтересів у дітей старшого дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / І. Г. Шевченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 78 с. : табл. + дод.
Колекції