САМООЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження: проаналізувати і порівняти анкетні дані здобувачів вищої освіти 2022 та 2023 років вступу у ХНПУ щодо самооцінки фізичної підготовленості та пріоритетів рухової активності на заняттях з фізичного виховання. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 90 студентів 2023 року вступу і 128 студентів 2022 року вступу у ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Було проведено аналіз науково-методичної літератури, анкетування та застосований метод математичної статистики. Анкетування проходило шляхом заповнення гугл форм у дистанційному режимі. В результаті дослідження виявлено: 28 здобувачів 2023 року вступу у ХНПУ та 43 студента 2022 року вступу змінили місце перебування, 25 студентів 1 курсу та 32 студенти 2 курсу мають хронічні захворювання, 60 студентів 1 курсу та 53 студенти 2 курсу визначили свій психологічний стан як «все ок, я веселий» та «буваю спокійним». Самооцінка фізичної підготовленості здобувачів 2022 року вступу до ХНПУ вища, ніж здобувачів 2023 року вступу. Пріоритетними видами рухової активності на заняттях з фізичного виховання серед студентів ХНПУ є заняття волейболом та йогою. Висновки: Виявлено погіршення рівня фізичної підготовленості за особистим визначенням студентів, але покращення психологічного стану студентської молоді. Визначені пріоритетні види фізичної активності на заняттях з фізичного виховання. The aim of the research: to analyze and compare the questionnaire data of higher education applicants of 2022 and 2023 years of admission to KNPU concerning self-assessment of physical fitness and priorities of motor activity in physical education classes. Materials and methods. The research was attended by 90 students of 2023 and 128 students of 2022 of entering in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The analysis of scientific and methodical literature, questionnaire and the method of mathematical statistics were conducted. The survey was conducted by filling out Google forms remotely. The study revealed the following: 28 applicants of 2023 and 43 students of 2022 have changed their place of residence, 25 1st year students and 32 2nd year students have chronic diseases, 60 1st year students and 53 2nd year students defined their psychological state as "everything is ok, I am cheerful" and "I am calm". The self-assessment of physical fitness of applicants in the year of admission 2022 is higher than that of applicants in the year of admission 2023. The priority types of physical activity in physical education classes among students of KhNPU are volleyball and yoga. Conclusions: The deterioration of the level of physical fitness according to the personal definition of students, but the improvement of the psychological state of student youth was revealed. The priority types of physical activity in physical education classes are determined.
Опис
Ключові слова
здобувачі, фізичне виховання, рівень підготовленості, рухова активність, students, physical education, level of fitness, physical activity
Цитування
Клименченко В. Самооцінка фізичної підготовленості та пріоритети рухової активності на заняттях з фізичного виховання здобувачів освіти педагогічного закладу вищої освіти / В. Клименченко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 93–99.