Питання естетичного виховання особистості у вальдорфській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті проаналізовано питання естетичного виховання особистості у вальдорфській школі. Актуальність проблеми зумовлена доцільністю використання вальдорфського освітнього досвіду в діяльності Нової української школи, що сприятиме формуванню загальнокультурної компетентності школярів, розвитку творчої основи особистості. Метою статті є розкриття особливостей естетичного виховання школярів у вальдорфській школі. З’ясовано, що головною особливістю естетичного виховання особистості у вальдорфській школі є цілісний підхід, згідно з яким психічна структура людини виявляється в єдності розумової діяльності, емоційно-почуттєвої та вольової сфер. Це передбачає підвищення ролі предметів естетичного циклу до рівня академічної галузі та використання широкого кола видів мистецтва (живопис, малювання, ліплення, декламація, евритмія, співи, гра на музичних інструментах, участь у хорі, оркестрі, драматичних постановках тощо); висунення перед предметами художньо-естетичного циклу як навчальних (формування знань, вмінь і навичок у певних мистецьких галузях), так і розвивальних (повноцінний інтелектуальний, емоційно-почуттєвий і вольовий розвиток дитини) цілей; міжпредметну інтеграцію та залучення естетичного елементу в процес вивчення загальноосвітніх (математика, рідна мова, іноземні мови, природознавство, історія, географія, фізика, біологія тощо) дисциплін. Специфікою естетичного виховання вальдорфських школярів є також його чітке співвіднесення з віковими особливостями дитини, активна практична естетично-художня діяльність учнів через виконання спеціальних вправ і роботу з елементами відповідного мистецтва, ритмічне чергування та гармонійна взаємодія сприйняття художньої та самостійної художньої діяльності. Встановлено, що естетичне виховання у вальдорфській школі сприяє засвоєнню дитиною людської культури як особливої сфери, де через емоційне переживання відбувається цілісний розвиток особистості, формується її ціннісне ставлення до світу, набувається досвід соціальної взаємодії з іншими людьми. В статье проанализированы вопросы эстетического воспитания личности в вальдорфской школе. Актуальность проблемы обусловлена целесообразностью использования вальдорфского образовательного опыта в деятельности Новой украинской школы, что будет способствовать формированию общекультурной компетентности школьников, развития творческой основы личности. Целью статьи является раскрытие особенностей эстетического воспитания школьников в вальдорфской школе. Установлено, что главной особенностью эстетического воспитания личности в вальдорфской школе является целостный подход, согласно которому психическая структура человека проявляется в единстве мыслительной деятельности, эмоционально-чувственной и волевой сфер. Это предполагает повышение роли предметов эстетического цикла до уровня академической области и использования широкого круга видов искусства (живопись, рисование, лепка, декламация, эвритмия, пение, игра на музыкальных инструментах, участие в хоре, оркестре, драматических постановках и т.п.); выдвижения перед предметами художественно-эстетического цикла как учебных (формирование знаний, умений и навыков в определенных художественных отраслях), так и развивающих (полноценное интеллектуальное, эмоционально-чувственное и волевое развитие ребенка) целей; межпредметной интеграции и привлечения эстетического элемента в процесс изучения общеобразовательных (математика, родной язык, иностранные языки, естествознание, история, география, физика, биология и т.д.) дисциплин. Спецификой эстетического воспитания вальдорфских школьников является также его четкое соотнесение с возрастными особенностями ребенка, активная практическая эстетически-художественная деятельность учащихся через выполнение специальных упражнений и работу с элементами соответствующего искусства, ритмичное чередование и гармоничное взаимодействие восприятия художественной и самостоятельной художественной деятельности. Установлено, что эстетическое воспитание в вальдорфской школе способствует усвоению ребенком человеческой культуры как особой сферы, где через эмоциональное переживание происходит целостное развитие личности, формируется его ценностное отношение к миру, приобретается опыт социального взаимодействия с другими людьми. The article presents the analysis of the problem of aesthetic education of personality in Waldorf school. The relevance of the problem is caused by the expediency of using Waldorf educational experience in the work of the New Ukrainian school, as it can promote the formation of schoolchildren’s general cultural competence and development of creative basis of personality. The aim of the article is to reveal the peculiarities of schoolchildren’s aesthetic education in Waldorf school. It has been found that the holistic approach is the main peculiarity of aesthetic education of personality in Waldorf school. According to the holistic approach, the human structure is found in the unity of mental activity, emotionally-sensual and volitional spheres. It implies increasing the role of aesthetic subjects to academic level and use of a wide range of arts (painting, drawing, modeling, reciting, eurhythmy, singing, playing the musical instruments, acting, participation in the choir, orchestra etc.); setting training goals (formation of knowledge, skills and abilities) and developmental goals (child's full intellectual, emotional-sensual and volitional development) for aesthetic subjects; interdisciplinary integration and bringing the aesthetic element in the process of learning general educational disciplines (Mathematics, native language, foreign languages, Nature Study, History, Geography, Physics, Biology etc.) It has been distinguished that the peculiarities of schoolchildren’s aesthetic education in Waldorf school are: a clear correlation of aesthetic education with child’s age peculiarities; schoolchildren’s active practical aesthetic-artistic activities which include doing special exercises and working with the elements of the relevant art; rhythmic alternation and harmonic interaction of the perception of art and independent artistic activities. It has been determined that aesthetic education in Waldorf school promotes child’s acquisition of human culture as a specific sphere, where, due to emotional experience, person’s holistic development can be provided, his value attitude to the world can be formed and his experience in social interaction with other people can be gained.
Опис
Ключові слова
вальдорфська школа, естетичне виховання, цілісний підхід, вікові особливості, естетично-художня діяльність, вальдорфская школа, эстетическое воспитание, целостный подход, возрастные особенности, эстетически-художественная деятельность, Waldorf school, aesthetic education, holistic approach, age peculiarities, aesthetic-artistic activity
Цитування
Іонова О. М. Питання естетичного виховання особистості у вальдорфській школі / О. М. Іонова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. 28, т. 2. – С. 120–125.