ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Статтю присвячено проблемі формування професійної компетентності майбутніх учителів в умовах змішаного навчання. Розглянуто різні підходи до визначення поняття «професійна компетентність» та з’ясовано спільні ключові слова для цієї дефініції, а саме «сукупність знань і вмінь», «успішна професійна діяльність». Визначено, що професійну компетентність майбутнього вчителя слід розглядати як гармонійне поєднання необхідних знань, умінь, навичок, особистих якостей, способів мислення, які дають змогу успішно здійснювати професійну діяльність. У професійному стандарті зазначено такі складники професійної компетентності: мовно-комунікативний, предметно-методичний, інформаційно-цифровий, психологічний, емоційно-етичний, педагогічне партнерство, інклюзивний, здоров’язбережувальний, проєктувальний, прогностичний, організаційний, оцінювально-аналітичний, інноваційний, рефлексивний, здатність до навчання впродовж життя. Виокремлено напрями професійної компетентності майбутнього вчителя: діагностування педагогічних умов; розроблення навчальних цілей і завдань; аналіз навчальних завдань; вибір, методична корекція і використання навчальних матеріалів; вибір, методична корекція і використання технологій та стратегій навчання; організація освітнього середовища; контроль і оцінка результатів освіти; використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій; використання ресурсів; управління поведінкою; професійна діяльність; знання сучасних тенденцій; предметна глибока та свідома навченість; комунікативна взаємодія з батьками і найближчим оточенням учнів. Вимушене змішане навчання протягом 2020–2021 навчального року під час карантину, спричинене пандемією COVID-2019, стало неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу, а також відкрило нові можливості та перспективи розвитку. У статті розкрито виявлені переваги організації освітнього процесу в умовах змішаного навчання для здобувачів вищої освіти та для викладачів ЗВО. The article is devoted to the problem of the formulation of the professional competence of the future teachers in the minds of the future. Looked out, go to the sign of the "professional competence" that is special key words for the whole definition, and the very "good knowledge and knowledge", "successful professional skill". It is determined that the professional competence of a potential reader should be able to look at the necessary knowledge, knowledge, skills, special qualities, methods of misinterpretation, which will give you the opportunity to succeed in success. The professional standard designates the following folding workers of professional competence: movable-communal, subject-methodical, information-digital, psychological, emotional, pedagogical partnership, Inclusive, healthy, prognostic, organizing, evaluative-analytical, innovative, reflective, building up to the beginning of life. Through the strains of the professional competence of the Maybut teacher: diagnostics of pedagogical minds; breaking up the main goals and buildings; analysis of the head managers; vibration, methodical correction and registration of primary materials; vibration, methodical correction and testing of technologies and strategies of innovation; organization of the holy culture; control and assessment of the results of education; victorious information and communication technologies; vikoristannya resources; behavior management; professional activity; knowledge current trends; subject gliboka and evidence of evidence; Communicative interaction with fathers and the most advanced educational institutions. Vimushene zmіshane navchannya stretching 2020-2021 for the beginning of the fate before the hour of quarantine, due to the pandemic COVID-2019, it has become unacceptable and satisfied with serious vip tests for all participants in the lighting process, and it also opened up new possibilities and perspectives for development. At the statti rozkrito viyavleni perevagi organizatsii the illumination process in the minds of the wicked knowledge for the education of the food industry for the viclades of the Western Military District.
Опис
Ключові слова
професійна діяльність, компетентність, змішане навчання, майбутній учитель, пандемія, Рrofessional activity, competence, blended learning, future teacher, pandemic
Цитування
Собченко Т. М. Формування професiйної компетентностi майбутнiх учителiв в умовах змішаного навчання / Т. М. Собченко // Актуальнi питання гуманiтарних наук : міжвуз. зб. наук пр. молод. вчених / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 35, т. 5. – С. 282–287.