Стратегії формування соціальної держави

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто стратегії формування соціальної держави. На всіх етапах свого розвитку не тільки держава через систему органів публічної влади зобов’язана здійснювати соціальну функцію, це обов’язок всього сучасного державно-організованого суспільства. Соціальна функція у сучасних умовах пов’язана із правовим гарантуванням соціальної безпеки як такого стану суспільства, в якому кожен, хто перебуває на території держави, може розраховувати на допомогу та підтримку у зв’язку із частковою або повною дезадаптацією. The article examines strategies for the formation of the welfare state. At all stages of its development not only the state through the system of public authorities should implement the social function, it is the duty of the whole modern state-organized society. The social function in modern conditions is associated with the legal provision of social security as such a state of society, in which everyone who is in the state can count on assistance and support in connection with partial or complete maladjustment.
Опис
Ключові слова
соціальна держава, стратегія, соціальний захист, соціальний розвиток, соціальна безпека, welfare state, strategy, the social protection, social development, social security
Цитування
Кошарновська С. Л. Стратегії формування соціальної держави/ С. Л. Кошарновська // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 191–195.