Завзятість у структурі психічної регуляції навчальних дій у школярів та студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлено аналіз науково-теоретичних концепцій і підходів до вивчення проблеми ролі завзятості в емоційно-вольовому, когнітивному, мотиваційному та поведінковому компонентах, системі психічної регуляції та саморегуляції навчально-професійної діяльності у шкільному та студентському віці. Навчальну завзятість студентів та школярів визначено як психологічний механізм регуляції навчальних дій, за допомогою мобілізації особистісних, мотиваційних, когнітивних, емоційно-вольових та діяльнісних ресурсів, що характеризується підтримкою розпочатої навчальної дії, проявом сили волі, вольовим контролем за дією при високій конкуренції, появі перепон, труднощів, та будь-яких зовнішніх чи внутрішніх дистракторів. Практичне значення роботи полягає у науково-методичному обґрунтуванні шляхів розвитку та вдосконалення психологічних механізмів регуляції навчально-професійної діяльності, визначенні психологічних предикторів навчальної завзятості, як саморегулятивної структури у навчальних діях у студентів взагалі, та у студентів з різними рівнями академічної успішності зокрема; у розробці психодіагностичного комплексу, спрямованого на вивчення завзятості та регуляції навчальної активності; у побудові регресійних рівнянь, за допомогою яких можна прогнозувати рівень завзятості особистості у навчальній діяльності. Запропонований у роботі діагностичний комплекс, розроблений й апробований опитувальник навчальної завзятості можуть бути використані в роботі практичних психологів закладів освіти. The analysis of scientific and theoretical concepts and approaches to studying the role of persistence in the emotional-volitional, cognitive, motivational and behavioral components, in the system of mental regulation and self-regulation of educational and professional activities at school and student`s age is presented in thesis. Students` educational persistence is defined as a psychological regulation mechanism of educational actions, through mobilization of personal, motivational, cognitive, emotional and volitional and activity resources, characterized by supporting started educational action, manifestation of will power, volitional actions control in a highly competitive environment, emergence of difficulties, and any external or internal distractors. The practical significance of the work is that the scientific and methodological substantiation of the ways of development and improvement of the regulation psychological mechanisms of educational and professional activity, the determination of psychological predictors of educational persistence, as self-regulatory structures of educational actions of students in general, and particularly among students with different levels of academic progress; the development of a psychodiagnostic complex aimed at studying the persistence and regulation of educational activity; regression equations intended to predict persistence in the educational and professional activities; proposed diagnostic complex, the developed and tested questionnaire of educational persistence can be used in the work of practical psychologists of educational institutions. The diagnostic set of methods offered in the work, developed and tested questionnaire of educational persistence can be used by practical psychologists in the educational institutions.
Опис
Ключові слова
завзятість, саморегуляція навчальної та навчально-професійної діяльності школярів та студентів, психолінгвістичний експеримент, пам'ять, вольовий контроль за діями, завзята навчальна дія, предиктори завзятої навчальної дії, відчуження і вигорання, життєстійкість, копінг-стратегії, чутливість до зворотного зв’язку, самоорганізація навчальної діяльності, академічна саморегуляція, прокрастинація, розвиток завзятості у формувальному експерименті, тренінг, persistence, self-regulation of educational and educational-professional activity of secondary school and university students, psycholinguistic experiment, memory, volitional control of actions, persistent educational action, predictors of persistent educational action, alienation and burnout, hardiness, coping strategies, sensitivity to feedback, self-organization of educational activity, academic self-regulation, procrastination, development of persistence in the formative experiment, trainings
Цитування
Галата О. С. Завзятість у структурі психічної регуляції навчальних дій у школярів та студентів : дис. ... д-ра філософії : 053 – психологія / О. С. Галата ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 246 с.
Колекції