ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЦІННІСНА СКЛАДОВА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕБАТНОГО КЛУБУ «ТОЛЕРАНТ»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається діяльність дебатного клубу на історичному факультеті, яка впливає на виховний процес студентів. Це обумовлено необхідністю дотримання правової культури і формуванні толерантної поведінки учасників клубу, що може сприяти запобіганню дестабілізації суспільства та загостренню міжнаціональних відносин серед студентства. В статье рассматривается деятельность дебатного клуба на историческом факультете, которая влияет на воспитательный процесс студентов. Это обусловлено необходимостью соблюдения правовой культуры и формировании толерантного поведения участников клуба, что может способствовать предотвращению дестабилизации общества и обострение межнациональных отношений среди студенчества. The article discusses the activities of the debate club at the faculty of history, which affect the educational process of students. This is due to the need to comply with the legal culture and the formation of tolerant behaviors of club members that can help prevent the destabilization of society and the aggravation of interethnic relations among students.
Опис
Ключові слова
історична освіта, правова культура, толерантність, громадянська позиція, нація, историческое образование, правовая культура, толерантность, гражданская позиция, нация, history education, legal culture, tolerance, citizenship, nation
Цитування
Луценко М. В. Толерантність як ціннісна складова історичної освіти (на прикладі діяльності дебатного клубу «Толерант») / М. В. Луценко // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Харків. акад. неперервної освіти, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 191–193.