Зв’язок з громадськістю як напрям підготовки журналістів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сьогодні в Україні відбувається підготовка фахівців зі зв’язків з громадськістю на окремих кафедрах факультетів філологічного спрямування. Зв'язок з громадськістю посідає важливе місце в підготовці журналіста. Метою статті є виявлення значення підготовки журналістів за напрямом зв’язку з громадськістю у закладах вищої освіти України. Підготовка журналіста XXI сторіччя зумовлює реагування на соціальні запити розвитку громадськості, урахування та передбачення перспектив розвитку соціуму в економічному, політичному, освітньому, культурному напрямах, задоволення потреб як замовника, так і споживача, дотримання принципів об’єктивності та доброчесності подачі матеріалу, організацію зворотного зв’язку зі споживачами інформаційного контенту. До журналіста висувається низка вимог, що зумовлюють напрями його підготовки, одним з яких є зв’язок з громадськістю. Піар-підготовці майбутнього журналіста сприяють розвиток медіа-освіти в Україні, підписання відповідних постанов, відкриття при закладах вищої освіти профільних кафедр, написання навчальних посібників і підручників, вивчення й аналіз світового досвіду PR-освіти низкою українських дослідників сучасності. У компетентнісній парадигмі майбутнього журналіста зв'язок з громадськістю охоплює здатність на високому організаційно-правовому, технічному й змістовому рівні розробляти та реалізовувати новаторські медіа-продукти, володіння основними технологічними інструментами й творчими навичками, необхідними для роботи в креативних індустріях, спроможність створювати медіаконтент різного ступеня складності для різних каналів комунікації, умінням швидко й оперативно визначати оптимальний формат подачі медійного продукту, уявлення про те, який контент кращий і яку технологію застосовувати, враховуючи психолого-поведінкові особливості сучасних споживачів. Today the specialists training in the field of public relations (PR) takes place at departments of the philological faculties in Ukraine. However, public relations play an important role in training a journalist. The purpose of the article is to identify the importance of journalists training in the field of public relations in higher education institutions of Ukraine. Training a journalist of the XXI century leads to the response to social demands of the public development, accounting and prediction of the prospects for the society development in the economic, political, educational, cultural areas, meeting the needs of both a customer and a consumer, adhering to the principles of objectivity and virtue of presenting material, organizing feedback with consumers of information content. A number of requirements for a journalist determine the direction of his/her training, one of them is public relations. The development of media education in Ukraine, the signing relevant decrees, the opening of specialized departments at higher education institutions, the writing of textbooks, the study and analysis of the world experience of PR education by a number of modern Ukrainian researchers contribute to the PR training of a future journalist. In the competence paradigm of a future journalist, public relations encompass the ability at a high organizational, legal, technical and content level to develop and implement innovative media products, mastery of the basic technological tools and creative skills necessary to work in creative industries, the ability to create media content of varying degrees of complexity for various communication channels, the ability to determine quickly and efficiently the optimal format for presenting a media product, an idea of which content is better and which technology to use, taking into account the psychological and behavioral characteristics of modern consumers.
Опис
Ключові слова
журналіст, підготовка, зв’язок з громадськістю, медіаосвіта, компетентність, competence, journalist, media education, public relations, training
Цитування
Башкір О. І. Зв’язок з громадськістю як напрям підготовки журналістів / О. І. Башкір // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 3–9.