Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку під час роботи з дитячою художньою літературою

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі проведено дослідження процесу формування морально-етичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку в контексті роботи з дитячою художньою літературою. Аналізуючи психолого-педагогічну літературу, визначено особливості цього процесу та ідентифіковано умови, що сприяють розвитку морально-етичних уявлень про життя. Робота включає обґрунтування вимог до методів роботи з дітьми, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для успішного формування у дітей цих морально-етичних уявлень. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння дітьми моральних та етичних аспектів через використання художньої літератури. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища пізнавальним потребам дітей для сприяння їхній зацікавленості в даній темі морально-етичного виховання під час роботи з художньою літературою для дітей старшого дошкільного віку. In the master's thesis, a study of the process of formation of moral and ethical ideas in older preschool children in the context of working with children's fiction was carried out. Analyzing the psychological and pedagogical literature, the features of this process are determined and the conditions that contribute to the development of moral and ethical ideas about life are identified. The work includes substantiation of requirements for methods of working with children, necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for the successful formation of these moral and ethical concepts in children. A methodology aimed at improving children's understanding of moral and ethical aspects through the use of fiction has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the cognitive needs of children to promote their interest in this topic of moral and ethical education while working with fiction for older preschool children was studied.
Опис
Ключові слова
морально-етичне виховання, діти старшого дошкільного віку, художня література для дітей, уявлення про сім'ю та сімейні стосунки, розвиток моральних цінностей, педагогічна література, moral and ethical education, children of older preschool age, children's fiction, ideas about family and family relationships, development of moral values, pedagogical literature
Цитування
Соловйова К. О. Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку під час роботи з дитячою художньою літературою : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / К. О. Соловйова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 106 с. : іл., табл. + дод.
Колекції