Пенсійні виплати як об’єкт права власності у практиці Європейського Суду з прав людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Позиція ЄСПЛ відносно розуміння пенсійних виплат як власності громадянина за ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод полягає у тому, що у разі, коли згідно національного законодавства особа має обґрунтоване право на отримання виплат в рамках національної системи соціального забезпечення та якщо відповідні умови дотримано, органи влади не можуть відмовити у таких виплатах доти, доки виплати передбачено законодавством. Позиция ЕСПЧ относительно понимания пенсионных выплат как собственности гражданина по ст. 1 Первого протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод состоит в том, что в случае, когда согласно национальному законодательству лицо имеет обоснованное право на получение выплат в рамках национальной системы социального обеспечения и если соответствующие условия соблюдены, органы власти не могут отказать в таких выплатах до тех пор, пока выплаты предусмотрены законодательством. Position of the ECHR regarding the understanding of pension payments as the property of a citizen under Art. 1 of the First Protocol of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms states that in the case where, under national law, a person has a reasonable right to receive payments under the national social security system and if the relevant conditions are met, the authorities cannot refuse such payments as long as payments are required by law.
Опис
Ключові слова
право на соціальний захист, соціальне забезпечення, пенсійне забезпечення, пенсійні виплати, практика Європейського Суду, право на социальную защиту, социальное обеспечение, пенсионное обеспечение, пенсионные выплаты, практика Европейского Суда, the right to social protection, social welfare, pension provision, pension payments, case law of the European Court
Цитування
Шабанов Р. І. Пенсійні виплати як об’єкт права власності у практиці Європейського Суду з прав людини / Р. І. Шабанов // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 151–154.