ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-07-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Щедра садиба плюс»
Анотація
В статті порушена тема національно-патріотичного виховання, складовими якого є : громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне виховання. Складниками системи національно-патріотичного виховання є : мета, завдання, принципи національно-патріотичного виховання, суб’єкти діяльності та відносини між ними, процес національно-патріотичного виховання, умови, в яких воно відбувається, управління, що забезпечує інтеграцію складників у цілісну систему і розвиток цієї системи. Наведені популярні форми і функції управління системою національно-патріотичного виховання : інформаційно-аналітична, мотиваційно-цільова, планово-прогностична, організаційно-виконавча, контрольно-діагностична, регулятивно-корекційна. В статье затронута тема национально-патриотического воспитания, составляющими которого являются : гражданско-патриотическое, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание. Составляющими системы национально-патриотического воспитания являются : цель, задачи, принципы национально-патриотического воспитания, субъекты деятельности и отношения между ними, процесс национально-патриотического воспитания, условия, в которых оно происходит, управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и развитие этой системы. Приведены популярные формы и функции управления системой национально-патриотического воспитания : информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-исполнительная, контрольно-диагностическая, регулятивно-коррекционная. The article touches upon the theme of national-Patriotic education, components of which are: civil-Patriotic, military-Patriotic, spiritual and moral education. Components of the system of national-Patriotic education are : goal, objectives, principles of national-Patriotic education, the stakeholders and the relationships between them, the process of national-Patriotic education, the conditions under which it occurs, the control to integrate components into a complete system and development of the system. Given the popular form and function of the management system of national-Patriotic education : informational-analytical, motivational-target, planning and predictive, organizational, Executive, control and diagnostic, regulatory, and remedial.
Опис
Ключові слова
національно-патріотичне виховання, сучасний розвиток держави, організація виховання, национально-патриотическое воспитание, современное развитие государства, организация воспитания, national-patriotic education, modern development of the state, organization of education
Цитування
Гречаник О. Є. Організація національно-патріотичного виховання в навчальних закладах на сучасному етапі розвитку держави / О. Є. Гречаник // Модернізація освітнього процесу в Інституті підвищення кваліфікації, перепідготовки : матеріали методолог. семінару / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко. – Харків : Щедра садиба плюс, 2016. – С. 12–18.