The program of pedagogical disciplines in pedagogical educational institutions in Ukraine (the 30s of the 20th century)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-30
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
SciPress, Switzerland
Анотація
The process of forming program provision for teaching pedagogical disciplines, pedagogy in particular, in pedagogical educational institutions has been characterized in the article on the basis of analyzed pedagogical literature, archival records, and scientific researches in periodicals. Pedagogical educational institutions in Ukraine were reorganized from the institutes of public education to “the united pedagogical institutes” at the beginning of the 30s of the 20th century (1933). The content of programs for disciplines of pedagogical direction (pedagogy, paedology, didactics, and history of pedagogy) has been revealed. They had undergone some changes due to the reformation of higher pedagogical education in Ukraine before the creation of classical pedagogical educational institution. У статті описується процес формування програмного забезпечення викладання педагогічних дисциплін, педагогіки, в педагогічних навчальних закладах, на основі аналізованої педагогічної літератури, архівних записів і наукових досліджень в періодичних виданнях. Педагогічні освітні установи в Україні були реорганізовані з інститутів народної освіти в «об'єднані педагогічні інститути» на початку 30-х років XX століття (1933). Виявлено зміст програм для дисциплін педагогічного спрямування (педагогіка, педологія, дидактика та історія педагогіки). Вони зазнали деяких змін через реформування вищої педагогічної освіти в Україні до створення класичного педагогічного навчального закладу. В статье описывается процесс формирования программного обеспечения преподавания педагогических дисциплин, педагогики, в педагогических учебных заведениях, на основе анализируемой педагогической литературы, архивных записей и научных исследований в периодических изданиях. Педагогические образовательные учреждения в Украине были реорганизованы из институтов народного образования в «объединенные педагогические институты» в начале 30-х годов XX века (1933). Выявлено содержание программ для дисциплин педагогического направления (педагогика, педология, дидактика и история педагогики). Они претерпели некоторые изменения из-за реформирования высшего педагогического образования в Украине до создания классического педагогического образовательного учреждения.
Опис
Ключові слова
pedagogy, educational program, Pedagogical Institute, software, педагогіка, освітня програма, педагогічний інститут, програмне забезпечення, педагогика, образовательная программа, педагогический институт, программное обеспечение
Цитування
Bashkir O. I. The program of pedagogical disciplines in pedagogical educational institutions in Ukraine (the 30s of the 20th century) / O. I. Bashkir // International Letters of Social and Humanistic Sciences. – Switzerland : SciPress, 2016. – Vol. 74. – Р. 26–32.