Держава і право Японії в період формування правової держави (ріцурьо кокка)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НУ "Одеська юридична академія" ; Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
Робота присвячена одному з найцікавіших періодів історії Японії – створення і функціонування держави ріцурьо кокка (правова держава). Держава як історичний інститут є історичним феноменом, а держава, яка була створена на основі законів у 8 ст., була і залишається феноменом стародавньої історії. Особливістю держави ріцурьо кокка було чітке визначення ролі імператора (який ототожнювався із самою державою), впливом родинних груп на владу імператора і реалізацію функцій держави (охоронна, військова підтримка, зберігання казни), створення центрального апарату влади і розподіл повноважень між міністераствами, формування чиновницького апарату на професійній основі, чіткій адміністративно-територіальний поділ, судово-адміністративний порядок розгляду справ, що утворює своєрідну модель правової держави азійського типу, яка сформувалася за конкретними культурно-історичними умовами. The work is devoted to one of the most interesting periods in the history of Japan – the creation and functioning of the state of ritsuryo kokka (rule of law). The state as a historical institution is a historical phenomenon, and the state, which was created on the basis of laws in the 8th century, was and remains a phenomenon of ancient history. The peculiarity of the Rizzurrio Cocca state was a clear definition of the role of the emperor (who was identified with the state itself), the influence of family groups on the power of the emperor and the implementation of the functions of the state (security, military support, treasury), the creation of a central apparatus of power and the distribution of powers between ministries, formation of the bureaucratic apparatus on a professional basis, clear administrative-territorial division, judicial-administrative procedure for consideration of cases, which forms a peculiar model of the Asian-type rule of law, which was formed under specific cultural and historical conditions.
Опис
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/138/1623/3905-1
Ключові слова
держава Ямато, переворот Тайка, ріцурьо кокка (правова держава), "удзи" (патріархальна група), кодекс "Тайхорьо", Yamato state, Taika coup, ritsuryo kokka (rule of law), uji (patriarchal group), Taihoryo code
Цитування
Микитюк С. О. Держава і право Японії в період формування правової держави (ріцурьо кокка) / С. О. Микитюк, В. О. Микитюк // Проблеми публічного та приватного права : кол. моногр. / за заг. ред. Н. В. Мішиної. – Львів ; Торунь : Ліга-Прес, 2021. – С. 92–118.