Розробка електронної підтримки навчання інформатики учнів базової середньої школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто поняття електронної підтримки навчання, класифікації електронних ресурсів, переваги та недоліки впровадження їх у навчальний процес, розглянуто використання інтерактивних завдань на різних етапах уроку реалізацію їх за допомогою інноваційних педагогічних технологій. Представлено приклади розроблених інтерактивних вправ. Розроблено та впроваджено в освітню практику комплект уроків для проведення уроків з предмету «Інформатика» для учнів 5 класу з таких тем: «Інформаційні процеси та системи» та «Мережеві технології та Інтернет». The concept of electronic support is considered in the qualification work training, classification of electronic resources, advantages and disadvantages implementation their in educational process, considered using interactive tasks at different stages of the lesson implement them with the help innovative pedagogical technologies. Examples of developed are presented interactive exercises. Developed and implemented in educational practice a set of lessons for lessons on the subject of "Computer Science" for students 5th grade on the following topics: "Information processes and systems" and "Network Technology and the Internet" .
Опис
Ключові слова
електронна підтримка навчання, електронні ресурси, інтерактивні вправи, урок, презентація, інтернет-ресурси, e-learning support, electronic resources, interactive exercises, lesson, presentation, internet resources
Цитування
Денисова Г. Ю. Розробка електронної підтримки навчання інформатики учнів базової середньої школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Г. Ю. Денисова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 154 с. : іл., табл. + дод.
Колекції