ДИСТАНЦІЙНИЙ ТІМБІЛДИНГ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА

dc.contributor.authorМаренич, В. В.
dc.date.accessioned2024-02-19T15:30:34Z
dc.date.available2024-02-19T15:30:34Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractНауково-педагогічне дослідження, спрямоване на вивчення ефективності дистанційного тімбілдингу в науково-педагогічній діяльності викладачів, надало підстави для узагальнення теоретичних положень та визначення результатів. Уточнено базові поняття дослідження, такі як «наукова діяльність», «педагогічна діяльність», «тімбілдинг». Розглянуто роль тімбілдингу в організації науково-педагогічної діяльності викладача, вказано на його значущість для активної взаємодії, створення психологічного комфорту та розвитку комунікативних навичок. На основі теоретичних аспектів науково-педагогічної діяльності викладача, визначено його роль як творчої особистості, яка об'єднує педагогіку, психологію та наукову роботу. Окреслено важливі аспекти, такі як науково-дослідний аспект, акцент на активності студентів та поєднання теорії та практики. Детально розглянуто структуру розробленого вебінар-тренінгу з тімбілдингу для викладачів вищих навчальних закладів. Проведено експериментальне дослідження ефективності цього тренінгу, в якому взяли участь викладачі з різних педагогічних університетів. Результати свідчать про позитивний вплив вебінару-тренінгу на формування навичок командотворення та сприяння розвитку учасників. На основі отриманих результатів пропонується впровадження розробленого вебінар-тренінгу в організацію роботи кафедр педагогічних університетів. Підкреслюється важливість розвитку навичок командотворення для науково-педагогічних працівників та запропоновано напрямки подальших досліджень, зокрема розробку курсів підвищення кваліфікації в дистанційному форматі. Scientific-pedagogical research aimed at studying the effectiveness of remote team building in the scientific-pedagogical activity of teachers provided the basis for generalizing the theoretical provisions and determining the results. The basic concepts of research, such as "scientific activity", "pedagogical activity", "team building", have been clarified. The role of team building in the organization of scientific and pedagogical activity of the teacher is considered, its significance for active interaction, creation of psychological comfort and development of communication skills is indicated. Based on the theoretical aspects of the teacher's scientific-pedagogical activity, his role as a creative person who combines pedagogy, psychology and scientific work is defined. Important aspects are outlined, such as the research aspect, the emphasis on student activity, and the combination of theory and practice. The structure of the developed webinar training on team building for teachers of higher educational institutions is considered in detail. An experimental study of the effectiveness of this training was conducted, in which teachers from various pedagogical universities participated. The results indicate a positive impact of the training webinar on the formation of team building skills and promoting the development of participants. On the basis of the obtained results, it is proposed to implement the developed webinar-training in the organization of the work of departments of pedagogical universities. The importance of developing team-building skills for scientific and pedagogical workers is emphasized, and directions for further research are suggested, in particular, the development of advanced training courses in a distance format.
dc.identifier.citationМаренич В. В. Дистанційний тімбілдинг в організації науково-педагогічної діяльності викладача : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / В. В. Маренич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 75 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14005
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectтімбілдинг
dc.subjectнауково-педагогічні працівники
dc.subjectвикладачі
dc.subjectорганізація діяльності
dc.subjectзаклади вищої освіти
dc.subjectteam building
dc.subjectscientific and pedagogical workers
dc.subjectteachers
dc.subjectorganization of activities
dc.subjectinstitutions of higher education
dc.titleДИСТАНЦІЙНИЙ ТІМБІЛДИНГ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА
dc.title.alternativeREMOTE TEAM BUILDING IN THE ORGANISATION OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE TEACHER
dc.typeOther
Файли
Колекції