Система підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення українського та зарубіжного досвіду, запропоновано новий підхід до розв’язання актуальної наукової проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років. У роботі вперше обгрунтовано теоретико-методологічні основи підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років на методологічному (поєднання культурологічного, загальнонаукового, філософського та галузевого підходів), теоретичному (сукупність ключових понять дослідження), технологічному (прикладна складова системи, що забезпечує її дієвість в сучасних умовах організації дошкільної освіти) рівнях. В диссертации осуществлено теоретическое обобщение украинского и зарубежного опыта, предложен новый подход к решению актуальной научной проблемы профессиональной подготовки будущих воспитателей для развития музыкальных способностей детей 4–7 лет. В работе впервые обоснованы теоретико-методологические основы подготовки воспитателей заведений дошкольного образования к развитию музыкальных способностей детей 4–7 лет на методологическом (сочетание культурологического, общенаучного, философского и отраслевого подходов), теоретическом (совокупность ключевых понятий исследования), технологическом (прикладная составляющая системы, обеспечивающая ее действенность в современных условиях организации дошкольного образования) уровнях. The dissertation provides a theoretical generalization of domestic and foreign experience and proposes a new approach to solving an important and relevant scientific problem of professional training of future educators for the development of musical abilities of children 4-7 years. For the first time the theoretical and methodological bases of preparation of educators of preschool institutions for development of musical abilities of children of 4–7 years at different levels of generalization and concretization – methodological (synthesis of culturological, philosophical, general scientific and branch approaches), theoretical (set of initial concepts and categories) are substantiated. definitions and theories), technological (applied component of the system, which ensures its effectiveness in modern conditions, taking into account the requirements of preschool education).
Опис
Ключові слова
майбутні вихователі, освітній процес, дошкільна освіта, заклад дошкільної освіти, діти 4–7 років, музичні здібності, музичний розвиток, будущие воспитатели, образовательный процесс, дошкольное образование, заведение дошкольного образования, дети 4–7 лет, музыкальные возможности, музыкальное развитие, future educators, educational process, preschool education, preschool education institution, children 4-7 years old, musical abilities, musical development
Цитування
Мкртічян О. А. Система підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років : дис. на здобуття наук ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти / О. А. Мкртічян ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди.– Харків : [б. в.], 2021.– 505 с.