ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХОРМЕЙСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто організацію хормейстерської роботи у закладах загальної середньої освіти. Хормейстер повинен бути зразком компетентності, лояльності, діловитості та професіоналізму. Міцні фахові знання та навички у поєднанні з постійним творчим пошуком є обов’язковими якостями хормейстера, які забезпечують успіх у професійній діяльності. Він повинен усвідомлювати роль хору в загальноосвітній системі як осередку духовності, культури та творчості. Зазначено, що складовою творчого життя хорового колективу мають бути не тільки заняття, репетиції, концерти, а й зустрічі з музикантами, артистами, видатними людьми, спільні відвідування вистав, концертів, виставок, які розширюватимуть кругозір учнів. The publication examines the organization of choirmaster work in institutions of general secondary education. A choirmaster should be a model of competence, loyalty, business acumen and professionalism. Strong professional knowledge and skills combined with constant creative search is the necessary qualities of a choirmaster, which ensure success in professional activities. He should be aware of the role of the choir in the general education system as a center of spirituality, culture and creativity. It is noted that a component of the creative life of the choral group should be not only classes, rehearsals, concerts, but also meetings with musicians, artists, prominent people, joint visits to performances, concerts, exhibitions, which will expand the horizons of students.
Опис
Ключові слова
хоровий спів, хормейстери, заклади загальної середньої освіти, студентські роботи, choral singing, choirmasters, institutions of general secondary education, student works
Цитування
Чернявська А. Ю. Деякі аспекти організації хормейстерської роботи у закладах загальної середньої освіти / А. Ю. Чернявська, М. В. Чернявська // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 378–380.