Особливості впровадження інтеграції в навчально-виховний процес ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Гельветика
Анотація
Дошкільна освіта є підґрунтям в системі становлення особистості дитини. Особливістю періоду всього дошкільного віку є те, що він забезпечує загальний розвиток дитини, що є в подальшому основою для набуття будь-яких спеціальних знань, умінь, навичок, засвоєння різних видів діяльності особистістю. У статті розглядаються нові підходи до побудови освітньої діяльності дітей дошкільного віку з урахуванням реалізації провідного принципу інтеграції освітніх галузей. Процес інтеграції передбачає безпосереднє встановлення зв’язків між об’єктами та створення нової цілісної системи відповідно до передбачуваного результату. Доведено, що у ЗДО пропонується проєктування цілісного інтегрованого процесу, реалізація якого передбачає організацію цілісного процесу шляхом синтезу, об’єднання різних елементів освітнього процесу дитячого садка в єдине ціле, таких як: різні види дитячої діяльності (спільної та самостійної; безпосередньої освітньої діяльності та діяльності дітей у режимних моментах), різних видів взаємодії, різних освітніх областей та забезпечення єдиної лінії розвитку кожного дошкільника (фізичний розвиток, соціально-особистісний розвиток, художньо-естетичний розвиток, пізнавально-мовленнєвий розвиток). Метою статті є висвітлення проблем здійснення інтеграції в організації навчально-виховного процесу та вплив інтегрованих занять на розвиток пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку в ЗДО. Визначено етапи заняття з дітьми на основі інтеграції, особливості формування освітнього середовища засобами впровадження інтегрованих програм у ЗДО. Реалізація таких програм ЗДО та освітньої діяльності з дітьми здійснюється через освітні галузі, які є певними напрямками розвитку та освіти дошкільнят. Так, педагог вирішує декілька завдань з різних галузей програми, а діти стають здатними освоїти зміст через основні види дитячої діяльності: пізнавально-дослідну, трудову, художньо-творчу, комунікативну, рухову. Preschool education is the basis in the system of formation of the child's personality. The peculiarity of the whole preschool age is that it provides the general development of the child, which is the basis for further acquisition of any special knowledge, skills, abilities, mastery of various activities by the individual. The article considers new approaches to the construction of educational activities of preschool children, taking into account the implementation of the leading principle of integration of educational sectors. The process of integration involves the direct establishment of links between objects and the creation of a new integrated system in accordance with the intended result. It is proved that the kindergarten offers the design of a holistic integrated process, the implementation of which involves the organization of a holistic process through synthesis, combining different elements of the educational process of kindergarten into a single whole, such as: different types of children's activities (joint and independent; activities of children in regime moments), different types of interaction, different educational areas and providing a single line of development of each preschooler (physical development, socio-personal development, artistic and aesthetic development, cognitive and speech development). The purpose of the article is to highlight the problems of integration in the organization of the educational process and the impact of integrated classes on the development of cognitive abilities of preschool children in kindergarten. The stages of classes with children on the basis of integration, features of formation of the educational environment by means of implementation of integrated programs in a children's institution are determined. The implementation of such programs of children's institutions and educational activities with children is carried out through educational fields, which are certain areas of development and education of preschool children. Thus, the teacher solves several tasks from different areas of the program, and children become able to master the content through the main types of children's activities: cognitive research, labor, artistic, creative, communicative, motor.
Опис
Ключові слова
інтеграція, інтеграційні процеси, освітні галузі, вихователь, діти дошкільного віку, integration, integration processes, educational branches, educator, preschool children
Цитування
Мкртічян О. А. Особливості впровадження інтеграції в навчально-виховний процес ЗДО / О. А. Мкртічян // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / [ред.-упоряд.: М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 52. – Т. 2. – С. 247–253