ГРЕКИ І МОРЕ: ПРАКТИЧНЕ І МЕНТАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукову роботу присвячено визначенню впливу моря як конституюючого елементу простору і однієї з основних концептуальних культурно-ідеологічних домінант існування давньогрецької цивілізації. У дослідженні висвітлено специфіку освоєння греками акваторії Середземного, Егейського та Чорного морів та особливості великої грецької колонізації; досліджено і описано менталітет давніх греків; здійснено аналіз науково-пізнавальних подорожей, військових експедицій і пошуків нових торговельних шляхів давніми греками; охарактеризовано роль мандрівників античної Греції у відкритті нових земель і народів; визначено культурно-цивілізаційний вплив давньої Еллади на сусідні народи. У підсумках наукового дослідження визначено сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначили домінуючу роль моря при формуванні феномену античної грецької цивілізації. The scientific work is devoted to determining the impact of the sea as a constituent element of space and one of the main conceptual cultural and ideological dominants of the existence of the ancient Greek civilization. The study highlighted the specifics of the Greeks' development of the waters of the Mediterranean, Aegean and Black seas and features of the great Greek colonization; the mentality of the ancient Greeks is researched and described; to carry out an analysis of scientific and educational journeys, military expeditions and searches for new trade routes of the ancient Greeks; the role of ancient Greek travelers in the discovery of new lands and peoples is characterized; the cultural and civilizational the influence of ancient Hellas on neighboring peoples is defined. As a result of the scientific research, a set of external and internal factors was determined that determined the dominant role of the sea in the formation of the phenomenon of ancient Greek civilization.
Опис
Ключові слова
море, менталітет, ідентичність, культурна домінанта, крос-культурні комунікації, sea, mentality, identity, cultural dominant, cross-cultural communications
Цитування
Коваленко О. О. Греки і море: практичне і ментальне сприйняття : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / О. О. Коваленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2024. – 59 с.
Колекції