Етнонаціональна політика директорії УНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором розкрито етнонаціональну політику Директорії УНР. Дослідження цієї проблеми дає цінний досвід державотворення, в тому числі й у сфері міжнаціональних відносин. Від його глибокого осмислення багато у чому залежить можливість вироблення оптимальної моделі державної етнополітики в Україні на сучасному етапі. В данной статье автором раскрыто этнонациональную политику Директории УНР. Исследование этой проблемы дает ценный опыт создания государства, в том числе и в сфере межнациональных отношений. От его глубокого осмысления во многом зависит возможность разработки оптимальной модели государственной этнополитики в Украине на современном этапе. In this article, the author disclosed the ethno-national policy of the UNR Directory.The study of this problem provides valuable experience in creating a state, including in the field of interethnic relations. The possibility of developing an optimal model of state ethnopolitics in Ukraine at the present stage largely depends on its deep understanding.
Опис
Ключові слова
етнонаціональна політика, директорія УНР, історія, Україна, этнонациональная политика, директория УНР, история, Украина, ethno-national policy, UNR directory, history, Ukraine
Цитування
Гончарова О. С. Етнонаціональна політика директорії УНР / О. С. Гончарова // Українське державотворення: історичний аспект: (до 100-річчя акту злуки) : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: О. С. Гончарова [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 30–36.