Вербалізація концепту доля у творчості Ліни Костенко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено мовні засоби, що вербалізують концепт «доля» у художніх текстах Ліни Костенко. Визначено значення та проаналізовано теоретичні засади дослідження концепту в сучасній лінгвістиці. Виявлено та систематизовано мовні засоби, які репрезентують концепт «доля», у творах Ліни Костенко. Схарактеризовано мовні реалізації етнокультурного образу-стереотипу «доля». Зазначено, що концепт «доля» є дуже важливим для українців і ігнорувати його неможливо. У працях кожного письменника ми можемо зустріти, як у Ліни Костенко, певний автобіографічний мотив про їх «долю» поета, митця слова. The publication examines linguistic means that verbalize the concept of "fate" in Lina Kostenko's artistic texts. The meaning and theoretical foundations of the study of the concept in modern linguistics are analyzed. Linguistic means representing the concept of "fate" in the works of Lina Kostenko have been identified and systematized. Linguistic realizations of the ethno-cultural image-stereotype "fate" are characterized. It is noted that the concept of "destiny" is very important for Ukrainians and it is impossible to ignore it. In the works of each writer, we can meet, as in Lina's Kostenko, a certain autobiographical motif about their "fate" as a poet, an artist of words.
Опис
Ключові слова
концепт доля, мовна картина світу, Костенко Ліна, фразеологізми, concept of fate, language picture of the world, Lina Kostenko, phraseological units
Цитування
Ельшейдт А. Вербалізація концепту доля у творчості Ліни Костенко / А. Ельшейдт // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 33–35.