МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ, НАПИСАННЮ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто особливості вибору теми кваліфікаційної роботи, представлено рекомендації зі складання понятійно-категоріального апарату роботи, дано рекомендації з обробки наукової літературі та написання теоретичного огляду, здійснено аналіз особливостей проведення педагогічного експерименту та методів статистики. Розроблено рекомендації з підготовки роботи до захисту. У роботі були розглянуті організаційні питання, які виникають під час написання кваліфікаційної роботи. Метою цих методичних рекомендацій є аналіз особливості написання та підготовки до захисту кваліфікаційної роботи з дисципліни «Методика навчання фізики» у ХНПУ імені Г. С. Сковороди за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика). Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: проаналізувати проблему написання та підготовки до захисту кваліфікаційної роботи у методичній та психолого-педагогічній літературі; визначити структуру, зміст і вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи; виявити особливості написання понятійно-категоріального апарату кваліфікаційної роботи; розробити рекомендації по роботі з науковою та методичною літературою та складання літературного огляду; проаналізувати особливості методів наукового та науково-методичного експерименту; розробити рекомендації щодо підготовки до захисту кваліфікаційної роботи. Практичне значення роботи полягає у тому, що розроблено методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з написання та захисту кваліфікаційної роботи з методики навчання фізики у ХНПУ імені Г. С. Сковороди за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика). In the qualification work, the peculiarities of the selection of the topic of the qualification work were considered, recommendations were presented for the compilation of the conceptual and categorical apparatus of the work, recommendations were given for processing scientific literature and writing a theoretical review, an analysis of the features of conducting a pedagogical experiment and statistical methods was carried out. Recommendations for preparing work for defense have been developed. The paper considered organizational issues that arise during the writing of a qualification paper. The purpose of these methodological recommendations is to analyze the peculiarities of writing and preparing for the defense of a qualifying paper in the discipline "Methodology of teaching physics" at H. S. Skovoroda KhNPU pans 014 Secondary education (Physics). To achieve the goal, the following tasks are defined: to analyze the problem of writing and preparing for the defense of a qualification work in methodical and psychological-pedagogical literature; determine the structure, content and requirements for the preparation of the qualification work; to reveal the peculiarities of writing the conceptual and categorical apparatus qualification work; develop recommendations for working with scientific and methodical literature and compiling a literature review; to analyze the peculiarities of the methods of scientific and scientific-methodological experiments; to develop recommendations for preparing for the defense of a qualifying work. The practical significance of the work lies in the fact that methodological recommendations have been developed for students of the second (master's) level of higher education on writing and defending a qualifying thesis on the methodology of teaching physics at H. S. Skovoroda KhNPU pans in specialty 014 Secondary educations (Physics).
Опис
Ключові слова
тема кваліфікаційної роботи, календарний план, науковий керівник, рецензент, вступ, огляд літератури, розділ, педагогічний експеримент, висновок, додатки, subject of qualification work, calendar plan, supervisor, reviewer, introduction, literature review, section, pedagogical experiment, conclusion, appendices
Цитування
Туріщева Л. В. Методичні рекомендації до змісту, написанню та захисту кваліфікаційної роботи з методики навчання фізики у ХНПУ імені Г. С. Сковороди за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Фізика) / Л. В. Туріщева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2022. – 55 с. : табл. + дод.
Колекції