Орудний відмінок із семантикою порівняння в приіменному вживанні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Словоформа орудного відмінка іменника з семантикою порівняння/уподібнення, що вживається в синтаксичній позиції приіменного члена речення, потребує спеціального вивчення, оскільки її семантико-синтаксичне підґрунтя в лінгвістиці висвітлене побіжно. Мета статті – виявити особливості семантико-синтаксичних відношень, що лежать в основі функціювання орудного приіменного. З’ясовано, що ця словоформа, вживаючись у синтаксичній функції неузгодженого означення, має за основу предикативно-характеризувальне значення, як і у функції іменної частини складеного присудка, тобто конструкція з орудним приіменним – це згорнуте речення з двома логічними суб’єктами дії. The word form of the noun instrumental case with the semantics of comparison / likeness that is used in the syntactic position of a dependent element in a noun phrase is not widely used in Ukrainian that causes superficial attention of scientists. However, its noticeable expressive potential and pragmatic volume demand special attention. The aim of the article is to reveal the specificity of semantic-syntactic relations that form the basis of functioning of the instrumental case of the dependent element in a noun phrase. It has been found out that this word form, being at the first (syntactic) stage of adverbialization and being used in the syntactic position of an attribute that doesn’t agree with the head noun, has in its basis a predicative-characterizing meaning that belongs to the class of functionally-syntactically tied ones – the same a predicative in compound nominal predicates has. It is a construction with the instrumental case in the function of an attribute that doesn’t agree with the head noun – a folded sentence structure with two logical subjects of the action, joined by a link-verb or an adjective with the semantics of incipience of the attribute.
Опис
Ключові слова
орудний порівняльний відмінок, приіменна позиція, неузгоджене означення, іменна частина присудка, предикативно-характеризувальне значення, instrumental of comparison, pre-nominal position, case agreement in attributes, predicative, predicative characterizing meaning
Цитування
Олексенко О. А. Орудний відмінок із семантикою порівняння в приіменному вживанні / О. А. Олексенко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – Вип. 47. – С. 169–174.