ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В КОНТЕКСТІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФОП Андреев К. В.
Анотація
Досліджується підвищення ролі людського потенціалу в соціально-економічному розвитку і забезпеченні інноваційності та конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації. Аналізується індекс людського розвитку як сучасний індикатор прогресу національної економіки. Розглядається рейтинг української національної економіки серед країн світу за індексом людського розвитку. Наголошується на необхідності посилення соціальної функції держави та її впливу на відтворення людського потенціалу. Запропоновано напрями удосконалення української державної макроекономічної політики з метою покращення соціально-економічних умов для людського розвитку і подальшого прогресу суспільства. Исследуются повышение роли человеческого потенциала в социально-экономическом развитии, обеспечении инновационности и конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации. Анализируется индекс человеческого развития как современный индикатор прогресса национальной экономики. Рассматривается рейтинг украинской национальной экономики среди стран мира по индексу человеческого развития. Отмечается необходимость усиления с оциальной функции государства и его влияния на воспроизводство человеческого потенциала. Предложены направления совершенствования украинской государственной макроэкономической политики с целью улучшения социально-экономических условий для человеческого развития и дальнейшего прогресса общества. The author investigates the increasing role of human potential in socio-economic development and ensuring innovation and competitiveness of the national economy under globalization. Analyzes the human development index as a modern indicator of progress of the national economy. We consider the rating Ukrainian national economy among countries of the world on the human development index. The necessity of strengthening the social functions of the state and its impact on the reproduction of human potential. Directions improvement of Ukrainian state macroeconomic policies to improve economic and social conditions for human development and further advancement of society.
Опис
Ключові слова
людський розвиток, соціально-економічні чинники людського розвитку, індекс людського розвитку, індекс конкурентоспроможності, рейтинг української економіки, державна макроекономічна політика, человеческое развитие, социально-экономические факторы человеческого развития, индекс человеческого развития, индекс конкурентноспособности, рейтинг украинской экономики, государственная макроэкономическая политика, human development, socio-economic factors human development, the human development index, the index of competitiveness, the rating of the Ukrainian economy, state macroeconomic policy
Цитування
Радченко Л. П. Людський розвиток в контексті макроекономічного регулювання держави / Л. П. Радченко // Економіка : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 16. – С. 72–78.