Інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів іноземної мови як ключова вимога "Нової української школи"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі сьогодні є одним із головних інструментів забезпечення успіху Нової української школи. Важливість запровадження сучасних ІКТ в освітній процес обумовлена необхідністю формування інформаційно-цифрової компетентності вчителів іноземної мови, яка визнана однією з ключових компетентностей, що визначає актуальність дослідження. Стаття присвячена проблемі формування однієї із важливих компетентностей вчителів іноземної мови – інформаційно-цифрової. Метою статті є аналіз використання вчителем іноземної мови інформаційно-комунікаційних технологій та вивчення їх впливу на формування інформаційно-цифрової компетентності. Для досягнення мети використано загальнонаукові методи теоретичного рівня: аналіз, синтез і систематизація праць авторів із проблеми дослідження інформаційно-цифрової компетентності; логіко-системний, проблемно-цільовий, порівняльний аналіз із метою теоретичного обґрунтування особливостей використання ІКТ технологій. Результати дослідження полягають у низці напрацювань. Розкрита концепція компетентнісного підходу в навчальному процесі на сучасному етапі реформування освітньої галузі. Виділено основні функції використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. Також запропонована класифікація засобів ІКТ відповідно до їх застосування у діяльності вчителів. Особлива увага в роботі приділена формуванню інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів іноземних мов як основної складовою навчального процесу. Описані характеристики навичок, необхідних для успішного формування інформаційно-цифрової компетентності та комплекс заходів щодо вивчення іноземних мов за допомогою ІКТ. Особлива увага у роботі приділена використанню ІКТ на уроках іноземних мов, що дає нові можливості учням, а також підтримує вчителів у вирішенні окремих дидактичних завдань. Розглянуто переваги та труднощі використання ІКТ на уроках іноземної мови. The use of information and communication technologies in the educational process today is one of the main tools for ensuring the success of New Ukrainian School. The importance of introducing modern ICT into the educational process is due to the need to the formation of the information and digital competence of foreign language teachers, which is recognized as one of the key competencies. It reflects the research topicality. The article is devoted to the problem of forming one of the important competences of foreign language teachers - information and digital. The purpose of the article is an analysis of the use of information and communication technologies by foreign language teacher and their influence on the formation of information and digital competence. To achieve the purpose the general theoretical scientific methods are used such as analysis, synthesis and systematization of researchers’ works where the problem of the information and digital competence is described; logical-systemic, problem-targeted, comparative analyses as for theoretical basics of the peculiarities of ICT using. There are some research results. The competence approach concept in the educational process at a current stage of educational sphere reformation was revealed. The main functions of information and communication technology using in the educational process and possibilities of its successful using were mentioned. The ICT tools classification according to their application in teachers’ activity was proposed. The formation of information and digital competence in foreign languages future teachers, as a core component in current educational process was indicated. The article contains the characteristics of skills necessary for the successful formation of information-digital competence and a set of activities for teaching foreign languages with the help of ICT. The particular attention was paid to the ICT using at foreign languages classes that gives new opportunities to pupils, as well as supports teachers to solve some didactic tasks. The ways of ICT using according to the need of the specific lesson were presented. Also the advantages and disadvantages of ICT using at foreign language lessons were discussed.
Опис
Ключові слова
інформаційно-цифрова компетентність, інформаційно-комунікаційні технології, цифрова грамотність, іноземна мова, information and digital competence, ICT tools, digital literacy, foreign language
Цитування
Черненко А. В. Інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів іноземної мови як ключова вимога "Нової української школи" / А. В. Черненко // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2019. – Вип. 47. – С. 169–178.