Еколого-фауністичний аналіз орнітофауни Великобурлуцького району Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено еколого-фауністичне різноманіття птахів Великобурлуцького району в Харківської області. Наукова новизна полягає у тому, що завдяки моніторингу фауністичного різноманіття, вдалось встановити перелік видів птахів на даній території. І це дало змогу розширити базу даних про птахів Великобурлуцького району. Вивчення птахів степу має велике практичне значення з різних точок зору, включаючи: 1. Біорізноманіття: допомагає зберігати та зростати біорізноманіття степових екосистем, оскільки птахи виконують важливі функції у збереженні екосистемної рівноваги. 2. Екологічний моніторинг: птахи слугують індикаторами стану природних середовищ. Зміни у чисельності та видовому складі птахів можуть вказувати на зміни в екосистемі. 3. Контроль шкідників: багато видів птахів є природними регуляторами шкідників, таких як комахи та гризуни. Вони можуть допомагати зменшити популяції шкідників, що може бути корисним для сільського господарства. 4. Туризм та освіта: велика різноманітність птахів степу може привертати туристів та допомагати розвивати туристичний бізнес. Крім того, вивчення птахів може слугувати як освітня ініціатива для місцевого населення та студентів. 5. Спостереження за кліматом: зміни в ареалах розповсюдження птахів можуть служити індикаторами змін клімату. Вони можуть реагувати на зміни в температурі та інших факторах середовища. 6. Екологічна освіта та наукові дослідження: вивчення птахів степу є важливою частиною екологічної освіти та наукових досліджень. Воно дозволяє розуміти природні процеси та сприяє розвитку екологічної науки. In the qualifying work, the ecological and faunal diversity of birds of the Velikoburlutsky district in the Kharkiv region was investigated. The scientific novelty is that thanks to the monitoring of faunal diversity, it was possible to establish a list of bird species in this territory. And this made it possible to expand the database about birds of the Velikoburlutsky district. The study of steppe birds is of great practical importance from various points of view, including: 1. Biodiversity: Helps maintain and grow the biodiversity of steppe ecosystems, as birds perform important functions in maintaining ecosystem balance. 2. Ecological monitoring: birds serve as indicators of the state of natural environments. Changes in the number and species composition of birds can indicate changes in the ecosystem. 3. Pest Control: Many bird species are natural pest controllers such as insects and rodents. They can help reduce pest populations, which can be beneficial to agriculture. 4. Tourism and Education: A wide variety of steppe birds can attract tourists and help develop tourism businesses. In addition, the study of birds can serve as an educational initiative for the local population and students. 5. Climate monitoring: changes in bird distribution ranges can serve as indicators of climate change. They can react to changes in temperature and other environmental factors. 6. Environmental education and scientific research: The study of steppe birds is an important part of environmental education and scientific research. It makes it possible to understand natural processes and contributes to the development of environmental science.
Опис
Ключові слова
орнітологія, птахи, Харківщина, екологічна освіта, ornithology, birds, Kharkiv Region, environmental education
Цитування
Білівець М. В. Еколого-фауністичний аналіз орнітофауни Великобурлуцького району Харківської області : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини) / М. В. Білівець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2024. – 63 с. : іл., табл.
Колекції