Оцінка мітотичної активності в криптах епітелію тонкого кишечнику CALIDRIS ALPINA (LINNAEUS, 1758)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній роботі проаналізовано інтенсивність регенераційних процесів епітелію в тонкому кишечнику побережника чорногрудого Calidris alpina (Linnaeus, 1758) під час міграційних зупинок. Активне живлення птахів під час міграційних зупинок сприяє підвищенню метаболічних процесів в організмі птахів. Процеси всмоктування поживних речовин прискорюються, що призводить до швидкого виснаження облямованих ентероцитів на верхівці кишкових ворсинок. Наслідком цього є підвищення темпів регенерації кишкового епітелію. На сьогодні регенераційні потенції кишкового епітелію добре вивчені у ссавців та частково у домашніх видів птахів, на диких видах птахів такі дослідження не проводились. В роботі наведено коротку характеристику гістологічної будови стінки тонкого кишечнику побережника чорногрудого та описано цитологічний склад кишкових крипт. Вивчення мікроструктури крипт тонкого кишечнику C. alpina показало, що на відміну від епітелію ворсинок, до складу крипт входять не лише облямовані стовпчасті ентероцити та ендокриноцити, а також стовбурові клітини, клітини-попередниці, клітини, що диференціюються на різних стадіях розвитку та клітини Панета. Проліферативна активність крипт визначена шляхом обрахунку мітотичного індексу (МІ) в криптах тонкого кишечнику C. alpinа, за оцінкою якого визначено відділ з найвищими показниками МІ в криптах. За результатами проведених досліджень установлено, що в криптах дванадцятипалої кишки МІ збільшується в дистальному напрямку і в каудальному відділі дорівнює 21.35%. Найвищі показники МІ зафіксовано в криптах краніальної частини порожньої кишки –25.65%. В каудальному відділі клубової кишки відмічена тенденція до зниження показників МІ в криптах до 16.5%. Оцінка МІ в клітинах крипт тонкого кишечнику C. alpina показала, що всі відділи тонкого кишечнику мають високі показники МІ в криптах. Найвищі значення МІ епітеліоцитів крипт було зафіксовано у порожній кишці, що свідчить про інтенсифікацію процесів травлення в цьому відділі і високу проліфераційну активність його епітелію. Отримані результати є ще одним свідченням пластичності травної системи птахів-мігрантів. In the article the intensity of epithelial regeneration processes in the small intestine of the Dunlin Calidris alpina (Linnaeus, 1758) during migration stops was analyzed. The active feeding of birds during migration stops contributes to the increase of metabolic processes in the body of birds. The processes of absorption of nutrients are accelerated, which leads to the rapid exhaustion of bordered enterocytes at the top of the intestinal villi. The consequence of this is an increase in the rate of regeneration of the intestinal epithelium. To date, the regenerative potential of the intestinal epithelium has been well studied in mammals and partly in domestic bird species; such studies have not been conducted on wild bird species. The paper gives a brief description of the histological structure of the wall of the small intestine of the black-breasted sea bream and describes the cellular composition of the intestinal crypts. The study (analysis) of the microstructure of the crypts of the small intestine of C. alpina showed that the villous epithelium, the crypts include not only bordered columnar enterocytes and endocrinocytes, but also stem cells, progenitor cells, cells differentiating at different stages of development, and Paneth cells. The proliferative activity of the crypts was carried out by calculating the mitotic index (MI) in the crypts of the small intestine of C. alpina, based on which the part with the highest indicators of MI in the crypts was determined. According to the results of the conducted studies (research), it was established that in the crypts of the duodenum MI increases in the distal direction and in the caudal part equals 21.35%. The highest rates of MI were recorded in the crypts of the cranial part of the jejunum – 25.65%. In the caudal part of the ileum, a tendency of MI indicators decreasing to 16.5% in the crypts was noted. Evaluation of MI in the crypt cells of the small intestine of C. alpina showed that all sections of the small intestine have high levels of MI in the crypts. The highest MI values of crypt epitheliocytes were recorded in the jejunum, which indicates the intensification of digestion processes in this department and the high proliferative activity of its epithelium. The obtained results are the evidence of the plasticity of the digestive system of migratory birds.
Опис
Ключові слова
Calidris alpina (Linnaeus, 1758), птахи-мігранти, живлення, тонкий кишечник, мітотичний індекс, migratory birds, nutrition, small intestine, mitotic index
Цитування
Ликова І. О. Оцінка мітотичної активності в криптах епітелію тонкого кишечнику CALIDRIS ALPINA (LINNAEUS, 1758) / І. О. Ликова, Л. П. Харченко // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія. – 2023. – Т. 25, № 1. – С. 8–14.