Педагогічні погляди С. Русової щодо виховання особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто виховання учнів в педагогічній спадщині С. Русової, які вона розглядала як безперервний закономірний процес, тобто кожний наступний етап наступає після попереднього. Насамперед педагог наголошувала на абсолютній увазі до вікових та індивідуальних особливостей, національному характері, загальнолюдських цінностях та побудоване поза політикою. Проблема виховання проходить наскрізно через всі педагогічні праці, погляди, висловлення С. Русової. За педагогом, виховання починається біля колискової, через казку, пісню, лічилку, байку, ігри, тобто через національні скарби. За визначенням С. Русової, саме в сім’ї починають формуватися перші моральні почуття: турбота, любов, ласка з боку батьків, згуртована та здорово сім’я, пошана до літніх членів родини. Приклад батьків стає тим джерелом, яке з годом виростає у любов та відданість до Батьківщини, до рідного краю, до свого народу. The article deals with the education of students in the pedagogical heritage of S. Rusova, which she considered as a continuous natural process, that is, each next stage comes after the previous one. First of all, the teacher emphasized absolute attention to age and individual characteristics, national character, universal human values and built beyond politics. The problem of education runs through all pedagogical works, views, statements of S. Rusova. According to the teacher, education begins at lullaby, through a fairy tale, song, counting, fable, games, that is, through national treasures. According to S. Rusova, it is in the family that the first moral feelings: care, love, affection from parents, united and healthy family, respect for elderly family members. The example of parents becomes the source that over the years grows into love and devotion to the Motherland, to the native land, to its people.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, виховання особистості, С. Русова, pedagogical heritage, education of personality, С. Rusova
Цитування
Підгорна Т. Педагогічні погляди С. Русової щодо виховання особистості / Т. Підгорна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 64.