Педагогічна освіта батьків у 50–70-х роках ХХ століття в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У авторефераті дисертації досліджено і розкрито особливості змісту, завдань, форм і методів реалізації педагогічної освіти батьків різними соціальними інституціями, громадськими організаціями та об’єднаннями у 50–70-х рр. ХХ ст. в Україні у контексті історичної ретроспективи, задля підвищення її ефективності в сучасних умовах. В автореферате диссертации исследованы и раскрыты особенности содержания, задач, форм и методов реализации педагогического просвещения родителей различными социальными институтами, общественными организациями и объединениями в 50–70-х гг. ХХ в. в Украине в контексте исторической ретроспективы, для повышения ее эффективности в современных условиях. The thesis abstract investigates and reveals the peculiarities of the content, tasks, forms and methods of realization of pedagogical education of parents by different social institutions, public organizations and associations in Ukraine in 1950-70s in the context of the historical retrospective in order to increase its effectiveness in modern conditions.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта батьків, педагогічна культура батьків, педагогічна просвіта батьків, сім'я, педагогическое образование родителей, педагогическая культура родителей, педагогическое просвещение родителей, семья, teacher education for parents, parental pedagogical culture, parental education, family
Цитування
Єсьман І. В. Педагогічна освіта батьків у 50–70-х роках ХХ століття в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. 13.00.01 – заг. педагогіка та історія педагогіки / І. В. Єсьман ; наук. керівник В. Л. Федяєва ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20 с.